Warto zajrzeć

Zwiększ tekst Normalny tekst Zmniejsz tekst

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2019-2020
Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2019-2020


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej realizuje Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019-2020 ogłoszony przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, którego głównym założeniem jest m.in. wsparcie społeczne osób niepełnosprawnych. Wsparcie w ramach Programu będzie finansowane ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Termin realizacji programu upływa w dniu 31 grudnia 2020 roku.

Program ma na celu:
1) wprowadzenie usługi asystenta, jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla pełnoletnich osób niepełnosprawnych, posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, wydawane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1172 z późn. zm.) albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionych;
2) możliwość skorzystania przez osoby niepełnosprawne z pomocy asystenta przy wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym;
3) ograniczenie skutków niepełnosprawności oraz stymulowanie osoby niepełnosprawnej do podejmowania aktywności i umożliwienie realizowania prawa do niezależnego życia;
4) przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność oraz wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych, umożliwienie osobom niepełnosprawnym uczestnictwo w życiu lokalnej społeczności np. poprzez udział w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych czy też sportowych.

Adresatami Programu są:

- pełnoletnie osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1172) albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionych.
W czasie korzystania z usług asystenta nie mogą być świadczone usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, a także usługi, o których mowa w programach Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pn. „Opieka wytchnieniowa” oraz „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych”.

Usługi asystenta mogą świadczyć:

- osoby posiadające dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej;
- osoby z wykształceniem przynajmniej średnim posiadające, co najmniej roczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym.

Asystentem nie może zostać: osoba faktycznie zamieszkująca razem z Uczestnikiem Programu, będąca członkiem jego rodziny lub jego opiekunem prawnym.

Usługi asystenta w szczególności mogą polegać na:
- wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne/rozrywkowe/społeczne/sportowe itp.);
- wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach na rehabilitację i zajęcia terapeutyczne;
- zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji;
- załatwieniu spraw urzędowych;
- nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami;
- korzystaniu z dóbr kultury (tj. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy itp.).

Limit godzin usług asystenta przypadających na 1 uczestnika Programu wynosi nie więcej niż 30 godzin miesięcznie.

Osoba niepełnosprawna nie ponosi odpłatności za usługi asystenta osobistego w ramach Programu.

Osoba niepełnosprawna może samodzielnie wskazać osobę, która będzie świadczyć usługi asystenta.

Jak zacząć korzystać z Programu:

Osoba niepełnosprawna (lub jej opiekun prawny) powinna złożyć do MOPS w Białej Podlaskiej wypełnioną i podpisaną „Kartę zgłoszenia do Programu Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”.

Do karty zgłoszenia należy dołączyć kserokopię aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, oświadczenie dotyczące korzystania z innych usług społecznych i programów oraz oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych.

Karta powinna zawierać informacje o uczestniku programu: imię i nazwisko, datę urodzenia, adres zamieszkania, dane kontaktowe (telefon, e-mail), ewentualnie dane osoby upoważnionej do kontaktu, informacje na temat ograniczeń osoby niepełnosprawnej w zakresie komunikowania lub poruszania się.


Dane kontaktowe:

Kontakt osobisty w siedzibie MOPS w Białej Podlaskiej przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 24, pokój nr 4, 11, 13, 14.
Kontakt telefoniczny: 83 341 64 55; 83 343 85 37Do pobrania:

Karta zgłoszenia do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”

Oświadczenie Uczestnika Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” dot. korzystania z innych usług społecznych lub programów

Oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych


Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019-2020

Komunikat o zmianie programu
utworzono:2020-02-18 12:35:15przez:Mariusz Podgórski
ostatnia edycja:2020-06-22 13:10:25przez:Mariusz Podgórski

powrót  drukuj stronę
Biuletyn Informacji Publicznej Miejskiego Oœrodka Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej
Projekt pn. Centrum Wsparcia Rodziny i Usług Społecznych dla mieszkańców Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Biała Podlaska
Godziny pracy MOPS

System obsługi wsparcia
Informacje dla osób z niepełnosprawnoœciš
Rodziny zastępcze poszukiwane

Dobry Start 300 zł wsparcia wypłacanego raz w roku wszystkim uczniom
Zostaw 1 procent podatku w Białej Podlaskiej

Plakat przemoc

Nieodpłatna pomoc prawna
Nieodpłatna pomoc prawna na odległoœć
Wsparcie dla osób doœwiadczajšcych przemocy
Osobisty plan awaryjny
Pomoc dla osób pokrzywdzonych przestępstwem i œwiadków
Harmonogram wypłat œwiadczeń w kasie PKO BP

Program Rodzina 500 plus

Aktywny Samorząd

duża rodzina

Strefa seniora

Niebieska linia

Pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem

Konsultacje

Aktywny Samorząd

Centrum Wolontariatu

Nie palę bo
Odwiedzin: 515708
Kapitał ludzki
Strona współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Europejski Fundusz Społeczny
projekt i wykonanie Orange Computers