Świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy

Świadczenie pieniężne przysługujące podmiotowi, w szczególności osobie fizycznej, z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa i którzy zostali wpisani do rejestru PESEL.
Wysokość świadczenia wynosi 40 zł za osobę dziennie.
Świadczenie jest przyznawane na podstawie wniosku, za okres faktycznego zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy, nie dłużej niż za okres 60 dni i wypłacane jest z dołu.

Wniosek o wypłatę świadczenia można pobrać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej przy ul. Piłsudskiego 24, w Urzędzie Miasta Biała Podlaska ul. Piłsudskiego 3 lub  ze strony internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z zakładki wzory druków bądź klikając w ikonkę świadczenie pieniężne za zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy znajdującą się po prawej stronie – strony startowej MOPShttp://mops-bialapodlaska.pl/.

Wnioski mieszkańcy Białej Podlaskiej mogą składać w formie papierowej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 24 oraz w formie elektronicznej (wniosek opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelniony z wykorzystaniem profilu zaufanego).

Druk wniosku:

Wniosek o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy

Karta osoby przyjętej do zakwaterowania

Skip to content