Świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy

Informacja, dotycząca możliwości złożenia wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy nieposiadającym numeru PESEL.

                Z dniem 1 lipca 2022 r. wszedł w życie przepis art. 8 ustawy z dnia 8 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1383), umożliwiający składanie wniosków o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy nieposiadającym numeru PESEL.

                Wnioski – które powinny obejmować okres przed dniem 30 kwietnia 2022 r. – czyli przed wprowadzeniem obowiązku podawania numeru PESEL obywateli Ukrainy –  należy złożyć w okresie 14 dni od dnia wejścia w życie ww. ustawy (do dnia 15lipca 2022 r.)

Wnioski składa się na formularzu według wzoru wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi, obowiązującego przed dniem
30 kwietnia 2022 r.

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20220000608/O/D20220608.pdf

Wnioski złożone po 15 lipca 2022 r. nie będą rozpatrywane.

Świadczenie pieniężne przysługujące podmiotowi, w szczególności osobie fizycznej, z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa i którzy zostali wpisani do rejestru PESEL.
Wysokość świadczenia wynosi 40 zł za osobę dziennie.
Świadczenie jest przyznawane na podstawie wniosku, za okres faktycznego zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy, nie dłużej niż za okres 60 dni i wypłacane jest z dołu.

Wniosek o wypłatę świadczenia można pobrać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej przy ul. Piłsudskiego 24, w Urzędzie Miasta Biała Podlaska ul. Piłsudskiego 3 lub  ze strony internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z zakładki wzory druków bądź klikając w ikonkę świadczenie pieniężne za zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy znajdującą się po prawej stronie – strony startowej MOPShttp://mops-bialapodlaska.pl/.

Wnioski mieszkańcy Białej Podlaskiej mogą składać w formie papierowej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 24 oraz w formie elektronicznej (wniosek opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelniony z wykorzystaniem profilu zaufanego).

Druk wniosku:

Wniosek o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy wraz z kartą osoby przyjętej do zakwaterowania

Skip to content