Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej .

Data publikacji strony internetowej: 2009-06-26

.
Data aktualizacji:

 • 2020-08-18
 • 2022-02-21 częściowo zaktualizowano na podstawie audytu przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny – Centrum Bezpieczeństwa Informatycznego

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • Na stronie nie zapewniono alternatywy dla treści nietekstowej,
 • Na stronie zostały zamieszczonej dokumenty jako skan wersji papierowych,
 • Dla informacji brak właściwej relacji,
 • Na stronie nie określono prawidłowej wartości celu danych wejściowych,
 • Zwiększając rozmiar elementów strony internetowej w tym tekstu następuje utrata zawartości lub funkcjonalności strony,
 • Treści spod kursora nie spełniają trzech głównych wymagań,
 • Na stronie internetowej nie zawarto celu linków w kontekście.
 • niektóre filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Wyłączenia:

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-21. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Deklarację poddano ostatnio przeglądowi i aktualizacji dnia: 2023-03-30, dokonano kolejnej aktualizacji w oparciu o wskazania audytu raportującego niezgodności oraz w związku z uzupełnieniem danych.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Mariusz Podgórski, mariusz.podgorski@mops-bialapodlaska.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 83 344 70 37. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej, marsz. Józefa Piłsudskiego 24, 21-500 Biała Podlaska

 1. W budynku znajdują się 2 wejścia. Brak utrudnień przy wejściu.
 2. Brak windy. Schody i korytarze spełniają normy szerokości.
 3. Są platformy, pętle indukcyjne. Brak pochylni, informacji głosowych.
 4. Przy budynku znajduje się 1 miejsce parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych.
 5. Jest możliwość wstępu z psem asystującym.
 6. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. Jest możliwość umówienia tłumacza języka migowego – należy zgłosić taką potrzebę co najmniej w dniu poprzedzającym wizytę.
 7. Są toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych.
 8. Jest możliwość wyjścia do osoby niepełnosprawnej.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej, marsz. Józefa Piłsudskiego 15, 21-500 Biała Podlaska

 1. W budynku znajdują się 2 wejścia. Brak utrudnień przy wejściu.
 2. Brak windy. Schody i korytarze spełniają normy szerokości.
 3. Pomieszczenia biurowe znajdują się na parterze budynku
 4. Są pętle indukcyjne. Brak pochylni, informacji głosowych.
 5. Na przeciwko budynku znajduje się 1 miejsce parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych.
 6. Jest możliwość wstępu z psem asystującym.
 7. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. Jest możliwość umówienia tłumacza języka migowego – należy zgłosić taką potrzebę co najmniej w dniu poprzedzającym wizytę.
 8. Są toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych.
 9. Jest możliwość wyjścia do osoby niepełnosprawnej.

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, Stacyjna 6, 21-500 Biała Podlaska

 1. W budynku znajduje się 1 wejście. Jest podjazd dla wózków. PZOON mieści się na parterze budynku.
 2. Brak windy. Schody i korytarze spełniają normy szerokości.
 3. Są pętle indukcyjne. Brak platform, pochylni, informacji głosowych.
 4. Przy budynku znajduje się 1 miejsce parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych.
 5. Jest możliwość wstępu z psem asystującym.
 6. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. Jest możliwość umówienia tłumacza języka migowego – należy zgłosić taką potrzebę co najmniej w dniu poprzedzającym wizytę.
 7. Są toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych.
 8. Jest możliwość wyjścia do osoby niepełnosprawnej.

Noclegownia dla bezdomnych, Kąpielowa 11, 21-500 Biała Podlaska

 1. W budynku znajdują się 2 wejścia. Jest podjazd dla wózków.
 2. Brak windy. Korytarze spełniają normy szerokości. Schody nie spełniają norm szerokości.
 3. Brak platform, pochylni, pętli indukcyjnych, informacji głosowych.
 4. Brak miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Najbliższy parking z miejscami wyznaczonymi dla osób niepełnosprawnych znajduje się przy bloku ul. Kąpielowa 9-13.
 5. Jest możliwość wstępu z psem asystującym.
 6. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. Jest możliwość umówienia tłumacza języka migowego – należy zgłosić taką potrzebę co najmniej w dniu poprzedzającym wizytę.
 7. Są toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych.
 8. Jest możliwość wyjścia do osoby niepełnosprawnej.

Ogrzewalnia dla bezdomnych, Kąpielowa 11, 21-500 Biała Podlaska

 1. W budynku znajdują się 2 wejścia. Jest podjazd dla wózków.
 2. Brak windy. Schody i korytarze spełniają normy szerokości.
 3. Są pochylnie. Brak platform, pętli indukcyjnych, informacji głosowych.
 4. Brak miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Najbliższy parking z miejscami wyznaczonymi dla osób niepełnosprawnych znajduje się przy bloku ul. Kąpielowa 9-13.
 5. Jest możliwość wstępu z psem asystującym.
 6. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. Jest możliwość umówienia tłumacza języka migowego – należy zgłosić taką potrzebę co najmniej w dniu poprzedzającym wizytę.
 7. Są toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych.
 8. Jest możliwość wyjścia do osoby niepełnosprawnej.

Aplikacje mobilne

Brak aplikacji mobilnych.

Skip to content