Jednorazowe świadczenie pieniężne (300 zł) dla obywateli Ukrainy

Obywatele Ukrainy mogą ubiegać się w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej o przyznanie świadczeń zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

– pomoc w postaci jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę przeznaczonego na utrzymanie, w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie czy środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe. Warunkiem jej otrzymania jest przekroczenie granicy bezpośrednio z terytorium Ukrainy od dnia 24 lutego 2022 roku i wpisanie do rejestru PESEL.

Wypełniając wniosek, należy podać m.in. swoje imię, nazwisko, obywatelstwo, datę urodzenia, rodzaj dokumentu stanowiącego podstawę przekroczenia granicy, datę wyjazdu do Polski, numer PESEL oraz aktualny adres pobytu. Należy także wpisać numer konta bankowego, na które trafi przelew środków.

Wniosek o wypłatę jednorazowego świadczenia można pobrać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej przy ul. Piłsudskiego 24, w Urzędzie Miasta Biała Podlaska ul. Piłsudskiego 3 lub ze strony internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z zakładkiwzory drukówbądź klikając w ikonkę jednorazowe świadczenie pieniężne znajdującą się po prawej stronie – strony startowej MOPS – https://mops-bialapodlaska.pl/

Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia jednorazowego obywatele Ukrainy zamieszkujący w Białej Podlaskiej mogą składać w formie papierowej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 24 oraz w formie elektronicznej (wniosek opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelniony z wykorzystaniem profilu zaufanego).

Druk wniosku (docx, 43 KB)

Skip to content