Zapytanie ofertowe 1/2024

Na sukcesywne wykonywanie druków formularzy i druków urzędowych na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej i Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Białej Podlaskiej więcej informacji

Dodatek osłonowy – 2024 rok

Gdzie składać wniosek o wypłatę dodatku osłonowego?Wnioski można składać:Papierowo – w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 24,Elektronicznie z wykorzystaniem platformy ePUAP – wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego. Druk wniosku więcej informacji

Zapytanie ofertowe nr 12/2023 z dnia 12 grudnia 2023 r.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w formie zapytania ofertowego na podstawie zapisów regulaminu postępowania przy udzielaniu zamówień, o wartości nieprzekraczającej 130 000,00 złotych, tj. wyłączonych z obowiązku stosowania ustawy prawo zamówień publicznych, stanowiącym załącznik do zarządzenia nr 1/2021 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej z dnia […]

Skip to content