Warto zajrzeć

Zwiększ tekst Normalny tekst Zmniejsz tekst

Pomoc instytucjonalnaKierowanie do domu pomocy społecznej

1. Prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej przysługuje osobie wymagającej
    całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącej
    samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej
    pomocy w formie usług opiekuńczych (art. 54 ustawy z dn. 12 marca 2004 r. o pomocy
    społecznej).

2. Domy pomocy społecznej, w zależności od tego, dla kogo są przeznaczone, dzielą się na
    domy dla:
 • osób w podeszłym wieku
 • osób przewlekle somatycznie chorych
 • osób przewlekle psychicznie chorych
 • dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie
 • dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie
 • osób niepełnosprawnych fizycznie (art. 56 ustawy o pomocy społecznej).

3. Zgodnie z § 8 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005 r.
    w sprawie domów pomocy społecznej, do domu kieruje się na podstawie pisemnego
    wniosku osoby ubiegającej się o skierowanie do domu, złożonego do ośrodka pomocy
    społecznej właściwego ze względu na jej miejsce zamieszkania lub pobytu w dniu jej
    kierowania oraz na podstawie rodzinnego wywiadu środowiskowego przeprowadzonego
    przez pracownika socjalnego ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na
    miejsce zamieszkania lub pobytu osoby ubiegającej się w dniu jej kierowania zawierającego
    w szczególności pisemne stwierdzenie braku możliwości zapewnienia usług opiekuńczych
    w miejscu zamieszkania przez rodzinę i gminę.
   
    Do wniosku dołącza się:
 • decyzję o przyznaniu osobie ubiegającej się zasiłku stałego oraz pisemną zgodę na
  ponoszenie opłaty za pobyt w domu, a także pisemną zgodę na jej potrącanie przez
  osobę ubiegającą się lub przedstawiciela ustawowego
 • decyzję organu emerytalno-rentowego ustalającego wysokość emerytury lub renty
  oraz pisemną zgodę na ponoszenie opłaty i na jej potrącanie przez właściwy organ
  emerytalno-rentowy
 • zaświadczenie lekarskie o niepełnosprawności.
    Dokumenty te kompletuje ośrodek pomocy społecznej i na ich podstawie wydaje decyzję
    o skierowaniu  do domu pomocy społecznej, a w przypadku gdy osobę ubiegającą się kieruje
    się do domu o zasięgu ponadgminnym, dokumenty te ośrodek przekazuje do właściwego ze
    względu na siedzibę domu powiatowego centrum pomocy rodzinie. Zgodnie z § 10 w/w
    rozporządzenia osoba ubiegająca się jest kierowana do domu na czas nieokreślony, chyba,
    że wystąpi ona lub jej przedstawiciel ustawowy z wnioskiem o skierowanie do domu na czas
    określony.

4. Dział Świadczeń Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej wydaje również
    decyzję ustalającą odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej. Zgodnie z art. 60 ust. 1
    i art. 61 ust. 1-3 ustawy o pomocy społecznej pobyt w domu pomocy społecznej jest odpłatny
    do wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania. Obowiązani do wnoszenia opłaty
    za pobyt w domu pomocy społecznej są w kolejności: mieszkaniec Domu, a w przypadku osób 
    małoletnich przedstawiciel ustawowy z dochodów dziecka; małżonek, zstępni przez wstępnymi
    oraz gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej - przy czym
    małżonek, zstępni przed wstępnymi i gmina nie mają obowiązku wnoszenia opłat jeżeli
    mieszkaniec Domu ponosi pełną odpłatność. Opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej
    wnoszą: Mieszkaniec Domu, nie więcej jednak niż 70% swojego dochodu; małżonek, zstępni
    przed wstępnymi - zgodnie z umową zawartą w trybie art. 103 ust. 2 w/w ustawy - jeżeli
    dochód na osobę w rodzinie tych osób jest wyższy niż 250% kryterium dochodowego
    określonego w art. 8 ust. 1 w/w ustawy (kryterium dochodowe dla osoby samotnie
    gospodarującej wynosi 634,00 zł, a kryterium dochodowe na osobę w rodzinie wynosi
    514,00 zł); kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 250%
    kryterium dochodowego na osobę w rodzinie; gmina, z której osoba została skierowana do
    domu pomocy społecznej - w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania domu
    pomocy społecznej, a opłatami wnoszonymi przez mieszkańca domu, małżonka, zstępnych
    przed wstępnymi.

5. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej co pół roku aktualizuje wywiad
    środowiskowy i w przypadku zmiany dochodu osoby umieszczonej w domu pomocy
    społecznej ustala nową opłatę.

6. W przypadku zgonu lub rezygnacji osoby z pobytu domu pomocy społecznej, MOPS w Białej
    Podalskiej stwierdza wygaśnięcie decyzji kierującej i decyzji o ponoszeniu odpłatności za
    pobyt w DPS.Kierowanie dziecka do placówki opiekuńczo-wychowawczej

1. Dziecko pozbawione częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej może być umieszczane
     w placówce opiekuńczo-wychowawczej następującego typu:
 • interwencyjnego
 • rodzinnego
 • socjalizacyjnego
    Placówka opiekuńczo-wychowawcza może łączyć działania interwencyjne, socjalizacyjne
    i inne działania na rzecz pomocy dziecku i rodzinie, przyjmując formę placówki wielofunkcyjnej.
    Placówka opiekuńczo-wychowawcza zapewnia dziecku całodobową ciągłą lub okresową
    opiekę i wychowanie oraz zaspokaja jego niezbędne potrzeby bytowe, rozwojowe, w tym
    emocjonalne, społeczne, religijne, a także zapewnia korzystanie z przysługujących na
    podstawie odrębnych przepisów świadczeń zdrowotnych i kształcenia (art. 80 ust. 1-3 ustawy
    o pomocy społecznej).

2. Zgodnie z § 15 rozporządzenia Ministra Pracy i  Polityki Społecznej z dn. 19 października 2007 r.
    w sprawie placówek opiekuńczo-wychowawczych. Do placówki opiekuńczo- wychowawczej
    dziecko kieruje powiat właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka, posiadający
    miejsce w placówce opiekuńczo-wychowawczej. Jeżeli powiat nie może skierować dziecka
    do placówki opiekuńczo-wychowawczej z powodu braku odpowiedniej placówki opiekuńczo-
    wychowawczej lub z powodu braku miejsca w takiej placówce niepublicznej na jego terenie,
    zwraca się do innego powiatu z wnioskiem o skierowanie dziecka do odpowiedniej placówki
    opiekuńczo-wychowawczej. Powiat wydaje skierowanie do placówki opiekuńczo-wychowawczej
    w porozumieniu z dyrektorem tej placówki. Podstawą skierowania do placówki opiekuńczo-
    wychowawczej jest orzeczenie sądu o umieszczeniu dziecka w placówce opiekuńczo-
    wychowawczej albo wniosek rodziców lub opiekunów prawnych o umieszczenie dziecka
    w placówce opiekuńczo-wychowawczej.

3. Do skierowania do placówki opiekuńczo-wychowawczej załącza się:
 • odpis aktu urodzenia dziecka, a w przypadku sierot lub półsierot również odpis aktu zgonu
  zmarłego rodzica
 • orzeczenie sądu o umieszczeniu dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej albo
  wniosek rodziców o umieszczenie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej
 • dostępną dokumentację o stanie zdrowia dziecka
 • dokumenty szkolne, w szczególności świadectwo szkolne, karty szczepień
 • kwestionariusz aktualnego rodzinnego wywiadu środowiskowego wraz ze szczegółowym
  opisem sytuacji dziecka oraz dokumentację dotychczasowych działań podjętych wobec
  dziecka i rodziny (§19 w/w rozporządzenia).

4. Zgodnie z art. 81 ustawy o pomocy społecznej za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej
    w placówce opiekuńczo-wychowawczej opłatę ponoszą, do wysokości średniego
    miesięcznego kosztu utrzymania, rodzice dziecka, osoba pełnoletnia lub jej rodzice, a także
    opiekunowie prawni lub kuratorzy, w przypadku, gdy dysponują dochodami dziecka, z tym,
    że opłata ponoszona przez opiekunów prawnych, kuratorów lub osobę pełnoletnią nie może
    być wyższa niż 50% kwoty stanowiącej dochód dziecka lub osoby pełnoletniej. Opłatę tę ustala
    w drodze decyzji administracyjnej starosta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania
    dziecka przed skierowaniem do placówki. Starosta może częściowo zwolnić lub odstąpić od
    ustalenia opłaty o której mowa na wniosek lub z urzędu ze względu na trudną sytuację
    materialną rodziny lub osoby. Starosta ustalając wysokość opłaty uwzględnia sytuację
    rodzinną, zdrowotną, dochodową i majątkową rodziny lub osoby.

5. Po otrzymaniu postanowienia sądu o zakończeniu pobytu dziecka w placówce opiekuńczo-
    wychowawczej MOPS w Białej Podlaskiej stwierdza wygaśnięcie skierowania dziecka do
    placówki opiekuńczo-wychowawczej i decyzji ustalającej odpłatność za pobyt dziecka
    w placówce.
utworzono:2008-08-06 09:29:13przez:administrator
ostatnia edycja:2015-10-05 06:14:51przez:Mariusz Podgórski

powrót  drukuj stronę
Biuletyn Informacji Publicznej Miejskiego Oœrodka Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej
Projekt pn. Centrum Wsparcia Rodziny i Usług Społecznych dla mieszkańców Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Biała Podlaska
Godziny pracy MOPS

System obsługi wsparcia
Informacje dla osób z niepełnosprawnoœciš
Rodziny zastępcze poszukiwane

Dobry Start 300 zł wsparcia wypłacanego raz w roku wszystkim uczniom
Zostaw 1 procent podatku w Białej Podlaskiej

Plakat przemoc

Nieodpłatna pomoc prawna
Nieodpłatna pomoc prawna na odległoœć
Wsparcie dla osób doœwiadczajšcych przemocy
Osobisty plan awaryjny
Pomoc dla osób pokrzywdzonych przestępstwem i œwiadków
Harmonogram wypłat œwiadczeń w kasie PKO BP

Program Rodzina 500 plus

Aktywny Samorząd

duża rodzina

Strefa seniora

Niebieska linia

Pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem

Konsultacje

Aktywny Samorząd

Centrum Wolontariatu

Nie palę bo
Odwiedzin: 515698
Kapitał ludzki
Strona współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Europejski Fundusz Społeczny
projekt i wykonanie Orange Computers