Warto zajrzeć

Zwiększ tekst Normalny tekst Zmniejsz tekst

Dokąd po pomoc


 • Polski Komitet Pomocy Społecznej - Zarząd Okręgowy
  ul. Warszawska 14
  21 - 500 Biała Podlaska
  tel.: 83 343 73 34


Zakres działania

Udzielanie pomocy w formie rzeczowej w postaci:
a) niezbędnego ubrania tj, bielizny osobistej, odzieży i obuwia, odpowiednich do indywidualnych właściwości osoby i do pory roku
b) podstawowych artykułów żywnościowych  i środków czystości na rzecz potrzebujących osób i rodzin, w tym dla osób bezdomnych.
 • Ośrodek „Misericordia” Caritas
  ul. Warszawska 15
  21-500 Biała Podlaska
  tel.: 83 342 05 83


Zakres działania
Celem Ośrodka jest prowadzenie działalności charytatywno-opiekuńczej, systematyzowanie jej form i podejmowanie działań na rzecz szerokiego zakresu potrzebujących, a w szczególności:
- rodziny, dzieci i młodzieży, samotnych matek, niepełnosprawnych, chorych, seniorów, uzależnionych, bezdomnych, bezrobotnych, ofiar przemocy, ofiar wypadków komunikacyjnych, więźniów, migrantów i uchodźców oraz innych osób potrzebujących wsparcia,
- działania na rzecz osób niepełnosprawnych i chorych psychicznie, w zakresie rehabilitacji zawodowe, społecznej i leczniczej oraz pełnej ich integracji społecznej,
- podejmowanie działań w kierunku wspierania transgranicznej współpracy kulturalnej i innych form służących umocnieniu tradycji, nawiązywaniu współpracy regionalnej i przygranicznej. • Podlaski Oddział Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego
  ul. Sienkiewicza 1
  21-500 Biała Podlaska
  tel. 83 344 37 50


  Zakres działania
  Zintegrowany system pomocy osobom chorym na SM. Otwarcie pobytów dziennych /Świetlica/ oraz całodobowych dla chorych na SM, będących w trudnej sytuacji rodzinnej.
  Usługi pielęgniarki, asystenta osoby niepełnosprawnej i starszej. Usługi rehabilitacyjne oraz porady lekarzy specjalistów.
 • Polski Związek Niewidomych Koło Biała Podlaska
  ul. Brzeska 41
  21-500 Biała Podlaska
  tel. 83 342 46 26


Zakres działania
Prowadzenie specjalistycznego poradnictwa, wspieranie osób niepełnosprawnych w rozwiązywaniu problemów życiowych i związanych z posiadaną niepełnosprawnością.
Organizowanie oraz współdziałanie w organizowaniu różnych form działalności kulturalnej i artystycznej niewidomych, a także sportu, turystyki i rekreacji. • Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Białej Podlaskiej - "Razem Łatwiej"
  ul Wesoła 21/23
  21-500 Biała Podlaska
  tel. 83 343-40-91


  Zakres działania

  Inicjowanie i rozwijanie specjalistycznych form wspierania rozwoju dzieci, w tym niepełnosprawnych i pomoc ich rodzinom.
 • Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym PROSTA
  ul. Prosta 35
  21-500 Biała Podlaska
  tel. 83 343 25 04


  Zakres działania

  Cele statutowe Stowarzyszenia niesienie wszechstronnej pomocy osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom, a w szczególności:
  - ochrona praw, godności i interesów tych osób,
  - aktywizacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych,
  - działanie na rzecz prawidłowego funkcjonowania tych osób w społeczeństwie.
 • Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło Biała Podlaska
  ul. Łomaska 21
  21-500 Biała Podlaska
  tel. 83 344 38 52


  Zakres działania

  Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz wyrównywania szans osób z upośledzeniem umysłowym, tworzenia warunków przestrzegania wobec nich praw człowieka, prowadzenia ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym oraz wspieranie ich rodzin.
  Prowadzenie na zlecenie oraz ze środków własnych różnorodnych form działania m.in. placówek wielospecjalistycznych, pomocy w zakresie wczesnej interwencji, rehabilitacji, terapii oraz działalności rehabilitacyjno - rekreacyjnej, kulturalnej, sportowej i innej przy pełnym włączeniu w życie społeczne.

  Prowadzenie różnorodnych form pomocy rodzinie m.in. grupy samopomocowe, grupy wsparcia, informacji doradztwa, terapii psychologicznej, pomocy ofiarom przemocy i wypadków komunikacyjnych. • Polski Związek Głuchych Terenowy Ośrodek Rehabilitacji i Wsparcia Społecznego Niesłyszących w Białej Podlaskiej
  ul. Sienkiewicza 1
  21-500 Biała Podlaska
  tel. 83 343 40 21


  Zakres działania

  Celem Związku jest zrzeszanie osób niesłyszących i innych osób z uszkodzonym słuchem dla udzielania im pomocy w sprawach życiowych, a w szczególności:
  - organizowanie i prowadzenie pracy oświatowej, kulturalnej, zawodowej i społecznej w środowisku osób niesłyszących i ich rodzin,
  - organizowanie i prowadzenie działalności szkoleniowej w różnych formach szkolnych i pozaszkolnych w tym w szczególności w zakresie języka migowego,
  - organizowanie własnych form rekreacji ruchowej, turystyki i sportu masowego,
  - ochrona praw interesów oraz udzielanie pomocy w sprawach socjalno–bytowych,
  - prowadzenie działań w zakresie ochrony zdrowia oraz profilaktyki zdrowotnej społecznej,
  - propagowanie w społeczeństwie problemów ochrony słuchu i rehabilitacji osób niesłyszących i z uszkodzonym słuchem oraz podejmowanie działań zmierzających do zapobiegania inwalidztwu słuchu.
 • Stowarzyszenie „Wspólny Świat”
  ul. Królowej Jadwigi 9 lok. 49
  21-500 Biała Podlaska
  tel. 603 288 255


  Zakres działania

  Wsparcie rodzin z dziećmi autystycznymi.
 • Stowarzyszenie Klub Kobiet po Mastektomii „Amazonki"
  ul. Okopowa 3
  21-500 Biała Podlaska
  tel. 83 343 26 79, 343 89 90


  Zakres działania

  Klub Kobiet po Mastektomii „Amazonki”, jest organizacją działającą na rzecz kobiet
  przed po leczeniu raka piersi. Zapewnia wsparcie psychiczne kobiet i ich rodzin,
  prowadzi telefon dyżurny oraz dyżury telefonu w ramach wolontariatu.
  Główne cele działania:
  - niesienie pomocy psychicznej kobietom zarówno przed jak i po operacji,
  - informowanie na temat postępowania rehabilitacyjnego po zabiegu,
  - podnoszenie sprawności fizycznej kobiet po operacji,
  - wymiana doświadczeń pomiędzy kobietami,
  - informowanie opinii publicznej o problemach walki o jakość życia kobiet po mastektomii oraz tworzenie klimatu społecznego sprzyjającego podejmowaniu działań na ich rzecz,
  - działalność na rzecz ochrony zdrowia kobiet i profilaktyki raka piersi.

utworzono:2008-08-06 09:30:28przez:administrator
ostatnia edycja:2015-07-30 05:46:18przez:Mariusz Podgórski

powrót  drukuj stronę
Biuletyn Informacji Publicznej Miejskiego Oœrodka Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej
Projekt pn. Centrum Wsparcia Rodziny i Usług Społecznych dla mieszkańców Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Biała Podlaska
Godziny pracy MOPS

System obsługi wsparcia
Informacje dla osób z niepełnosprawnoœciš
Rodziny zastępcze poszukiwane

Dobry Start 300 zł wsparcia wypłacanego raz w roku wszystkim uczniom
Zostaw 1 procent podatku w Białej Podlaskiej

Plakat przemoc

Nieodpłatna pomoc prawna
Nieodpłatna pomoc prawna na odległoœć
Wsparcie dla osób doœwiadczajšcych przemocy
Osobisty plan awaryjny
Pomoc dla osób pokrzywdzonych przestępstwem i œwiadków
Harmonogram wypłat œwiadczeń w kasie PKO BP

Program Rodzina 500 plus

Aktywny Samorząd

duża rodzina

Strefa seniora

Niebieska linia

Pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem

Konsultacje

Aktywny Samorząd

Centrum Wolontariatu

Nie palę bo
Odwiedzin: 515695
Kapitał ludzki
Strona współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Europejski Fundusz Społeczny
projekt i wykonanie Orange Computers