Warto zajrzeć

Zwiększ tekst Normalny tekst Zmniejsz tekst

Wzory druków
Wzory druków dla osób korzystających ze świadczeń z pomocy społecznejWzory druków dotyczące dofinansowań ze środków PFRON
 • Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym
  Wersja pdf     Wersja doc

 • Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON likwidacji barier architektonicznych w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej
  Wersja pdf     Wersja doc

 • Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON likwidacji barier w komunikowaniu się lub technicznych
  Wersja pdf     Wersja doc

 • Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze
  Wersja pdf     Wersja doc

 • Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny
  Wersja pdf     Wersja doc

 • Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny dla osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, osoby prawnej i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej
  Wersja pdf     Wersja doc

 • Wniosek o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki
  Wersja pdf     Wersja doc

 • Wniosek o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych usługi tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika
  Wersja pdf     Wersja docWzory druków w sprawie ustalenia stopnia niepełnosprawności
 • Informacja o zakresie opieki i pielęgnacji sprawowanej nad dzieckiem przez osobę ubiegająca się zasiłek pielęgnacyjny
  Wersja pdf     Wersja doc

 • Wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności - dzieci do 16 roku życia
  Wersja pdf     Wersja doc

 • Wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności - dorośli
  Wersja pdf     Wersja doc

 • Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia - dzieci
  Wersja pdf     Wersja doc

 • Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia - dorośli
  Wersja pdf     Wersja doc

 • Oświadczenie o miejscu pobytu stałego - dotyczy wszystkich wnioskodawców
  Wersja pdf     Wersja doc

 • Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych - druk dotyczy wszystkich wnioskodawców
  Wersja pdf

 • Wzór wniosku o wydanie karty parkingowej - prosimy o druk dwustronny
  Wersja pdf     Wersja doc

 • Oświadczenie dla osób ubiegających się o wydanie Karty Parkingowej (dotyczy wyłącznie osób posiadających ważne orzeczenie wydane przez Powiatowy Zespół)
  Wersja pdf     Wersja doc

 • Wzór wniosku o wydanie legitymacji dokumentującej niepełnosprawność/legitymacji dokumentującej stopień niepełnosprawności - prosimy o druk dwustronny
  Wersja pdf     Wersja doc

 • Wniosek osoby niepełnosprawnej o wydanie zaświadczenia o podstawie zaliczenia do stopnia niepełnosprawności
  Wersja do wypełniania     Wersja do druku

 

Stypendia i zasiłki szkolne

Świadczenie "Dobry start" 300 zł wsparcia wypłacanego raz w roku wszystkim uczniom

WZORY DRUKÓW OSOBOM UBIEGAJĄCYM SIĘ O ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGOOświadczenie złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej
Wersja pdf          Wersja doc
Oświadczenie o zgodzie na przekazywanie świadczeń na wskazany rachunek bankowy
Wersja pdf          Wersja doc
Zaświadczenie o zarobkach
Wersja pdf          Wersja doc
Wniosek o wydanie zaświadczenia
Wersja pdf          Wersja docŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE

1. WZÓR WNIOSKU O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO
Wersja pdf          Wersja doc


2. ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO
Wersja pdf          Wersja doc


ZASIŁEK RODZINNY

1. WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO
Wersja pdf     Wersja doc

2. ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO
Wersja pdf     Wersja doc

3. OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O DOCHODACH SWOICH ALBO CZŁONKA RODZINY OSIĄGNIĘTYCH W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES ZASIŁKOWY, INNYCH NIŻ DOCHODY PODLEGAJĄCE OPODATKOWANIU PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH NA ZASADACH OKREŚLONYCH W ART. 27, ART. 30B, ART. 30C, ART. 30E I ART. 30F USTAWY Z DNIA 26 LIPCA 1991 R. O PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH (DZ. U. Z 2012 R. POZ. 361, Z PÓŹN. ZM.)
Wersja pdf     Wersja doc

4. OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O WIELKOŚCI JEGO GOSPODARSTWA ROLNEGO ALBO GOSPODARSTWA CZŁONKA RODZINY WYRAŻONEJ W HEKTARACH PRZELICZENIOWYCH OGÓLNEJ POWIERZCHNI W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES ZASIŁKOWY
Wersja pdf     Wersja doc

5. OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O TERMINIE I OKRESIE, NA JAKI ZOSTAŁ UDZIELONY URLOP WYCHOWAWCZY, ORAZ O CO NAJMNIEJ SZEŚCIOMIESIĘCZNYM OKRESIE POZOSTAWANIA W STOSUNKU PRACY BEZPOŚREDNIO PRZED UZYSKANIEM PRAWA DO URLOPU WYCHOWAWCZEGO
Wersja pdf     Wersja doc

6. OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O NIEKORZYSTANIU PRZEZ WIĘCEJ NIŻ 5 DNI W TYGODNIU Z CAŁODOBOWEJ OPIEKI NAD DZIECKIEM UMIESZCZONYM W PLACÓWCE ZAPEWNIAJĄCEJ CAŁODOBOWĄ OPIEKĘ, W TYM W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM
Wersja pdf     Wersja doc

7. OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY POTWIERDZAJĄCE TYMCZASOWE ZAMELDOWANIE UCZNIA POZA MIEJSCEM ZAMIESZKANIA
Wersja pdf     Wersja doc

Zaświadczenie o zarobkach wydane dla potrzeb świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego (dla osób zgłaszających dochód uzyskany)
Wersja pdf     Wersja doc


JEDNORAZOWA ZAPOMOGA Z TYTUŁU URODZENIA DZIECKA (tzw. becikowe)

1. WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO JEDNORAZOWEJ ZAPOMOGI Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA
Wersja pdf     Wersja doc

2. ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O USTALENIE PRAWA DO JEDNORAZOWEJ ZAPOMOGI Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA
Wersja pdf     Wersja doc

3. OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O DOCHODACH SWOICH ALBO CZŁONKA RODZINY OSIĄGNIĘTYCH W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES ZASIŁKOWY, INNYCH NIŻ DOCHODY PODLEGAJĄCE OPODATKOWANIU PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH NA ZASADACH OKREŚLONYCH W ART. 27, ART. 30B, ART. 30C, ART. 30E I ART. 30F USTAWY Z DNIA 26 LIPCA 1991 R. O PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH (DZ. U. Z 2012 R. POZ. 361, Z PÓŹN. ZM.)
Wersja pdf     Wersja doc

4. OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O WIELKOŚCI JEGO GOSPODARSTWA ROLNEGO ALBO GOSPODARSTWA CZŁONKA RODZINY WYRAŻONEJ W HEKTARACH PRZELICZENIOWYCH OGÓLNEJ POWIERZCHNI W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES ZASIŁKOWY
Wersja pdf     Wersja doc

Zaświadczenie o zarobkach wydane dla potrzeb świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego (dla osób zgłaszających dochód uzyskany)
Wersja pdf     Wersja docZASIŁEK PIELĘGNACYJNY

1. WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU PIELĘGNACYJNEGO
Wersja pdf     Wersja doc
SPECJALNY ZASIŁEK OPIEKUŃCZY

1. WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO SPECJALNEGO ZASIŁKU OPIEKUŃCZEGO
Wersja pdf     Wersja doc

2. ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O USTALENIE PRAWA DO SPECJALNEGO ZASIŁKU OPIEKUŃCZEGO - załącznik dla rodzin posiadających powyżej 6 członków
Wersja pdf     Wersja doc

3. OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O DOCHODACH SWOICH ALBO CZŁONKA RODZINY OSIĄGNIĘTYCH W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES ZASIŁKOWY, INNYCH NIŻ DOCHODY PODLEGAJĄCE OPODATKOWANIU PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH NA ZASADACH OKREŚLONYCH W ART. 27, ART. 30B, ART. 30C, ART. 30E I ART. 30F USTAWY Z DNIA 26 LIPCA 1991 R. O PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH (DZ. U. Z 2012 R. POZ. 361, Z PÓŹN. ZM.)
Wersja pdf     Wersja doc

4. OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O WIELKOŚCI JEGO GOSPODARSTWA ROLNEGO ALBO GOSPODARSTWA CZŁONKA RODZINY WYRAŻONEJ W HEKTARACH PRZELICZENIOWYCH OGÓLNEJ POWIERZCHNI W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES ZASIŁKOWY
Wersja pdf     Wersja doc

5. OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O NIEKORZYSTANIU PRZEZ WIĘCEJ NIŻ 5 DNI W TYGODNIU Z CAŁODOBOWEJ OPIEKI NAD DZIECKIEM UMIESZCZONYM W PLACÓWCE ZAPEWNIAJĄCEJ CAŁODOBOWĄ OPIEKĘ, W TYM W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM
Wersja pdf     Wersja docŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE

1. WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNEGO
Wersja pdf     Wersja doc

2. OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O NIEKORZYSTANIU PRZEZ WIĘCEJ NIŻ 5 DNI W TYGODNIU Z CAŁODOBOWEJ OPIEKI NAD DZIECKIEM UMIESZCZONYM W PLACÓWCE ZAPEWNIAJĄCEJ CAŁODOBOWĄ OPIEKĘ, W TYM W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM
Wersja pdf     Wersja doc
ŚWIADCZENIE RODZICIELSKIE

1. WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA RODZICIELSKIEGO
Wersja pdf     Wersja doc
ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

1. WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO
Wersja pdf     Wersja doc

2. ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO
Wersja pdf     Wersja doc

3. OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O DOCHODACH SWOICH ALBO CZŁONKA RODZINY OSIĄGNIĘTYCH W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES ŚWIADCZENIOWY INNYCH NIŻ DOCHODY PODLEGAJĄCE OPODATKOWANIU NA ZASADACH OKREŚLONYCH W ART. 27, ART. 30B, ART. 30C, ART. 30E I ART. 30F USTAWY Z DNIA 26 LIPCA 1991 R. O PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH (DZ. U. Z 2012 R. POZ. 361, Z PÓŹN. ZM.)
Wersja pdf     Wersja doc

4. OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O WIELKOŚCI JEGO GOSPODARSTWA ROLNEGO ALBO GOSPODARSTWA CZŁONKA RODZINY WYRAŻONEJ W HEKTARACH PRZELICZENIOWYCH OGÓLNEJ POWIERZCHNI W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES ŚWIADCZENIOWY
Wersja pdf     Wersja doc

5. OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O BEZSKUTECZNOŚCI EGZEKUCJI ALIMENTÓW
Wersja pdf     Wersja doc

6. OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O MIEJSCU ZAMIESZKANIA, WIEKU, ZATRUDNIENIU I SYTUACJI EKONOMICZNEJ OSÓB ZOBOWIĄZANYCH WZGLĘDEM OSOBY UPRAWNIONEJ DO ALIMENTACJI, INNYCH NIŻ DŁUŻNIK ALIMENTACYJNY
Wersja pdf     Wersja docDODATEK MIESZKANIOWY

1. Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego
Wersja pdf     Wersja doc

2. Deklaracja o wysokości dochodów za okres pełnych 3 miesięcy kalendarzowych poprzedzających datę złożenia wniosku
Wersja pdf     Wersja doc

3. Oświadczenie o powierzchni użytkowej domu jednorodzinnego
Wersja pdf     Wersja doc

4. Zaświadczenie o dochodach
Wersja pdf     Wersja doc

5. Oświadczenie o zgodzie na przekazywanie dodatku mieszkaniowego/ ryczałtów na wskazany rachunek bankowy
Wersja pdf     Wersja docDODATEK ENERGETYCZNY

1. Wniosek o przyznanie zryczałtowanego dodatku energetycznego
Wersja pdf     Wersja doc

2. Oświadczenie o zgodzie na przekazywanie dodatku energetycznego/ ryczałtów na wskazany rachunek bankowy
Wersja pdf     Wersja doc

PROGRAM ZA ŻYCIEM

1. WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO JEDNORAZOWEGO ŚWIADCZENIA Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA, U KTÓREGO ZDIAGNOZOWANO CIĘŻKIE I NIEODWRACALNE UPOŚLEDZENIE ALBO NIEULECZALNĄ CHOROBĘ ZAGRAŻAJĄCĄ ŻYCIU, KTÓRE POWSTAŁY W PRENATALNYM OKRESIE ROZWOJU DZIECKA LUB W CZASIE PORODU
Wersja pdf     Wersja doc

2. OŚWIADCZENIE O ZGODZIE NA PRZEKAZYWANIE ŚWIADCZEŃ NA WSKAZANY RACHUNEK BANKOWY
Wersja pdf     Wersja doc

Pobierz program Adobe Reader


utworzono:2008-08-06 09:30:41przez:administrator
ostatnia edycja:2020-07-31 09:47:03przez:Mariusz Podgórski

powrót  drukuj stronę
Biuletyn Informacji Publicznej Miejskiego Oœrodka Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej
Projekt pn. Centrum Wsparcia Rodziny i Usług Społecznych dla mieszkańców Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Biała Podlaska
Godziny pracy MOPS

System obsługi wsparcia
Informacje dla osób z niepełnosprawnoœciš
Rodziny zastępcze poszukiwane

Dobry Start 300 zł wsparcia wypłacanego raz w roku wszystkim uczniom
Zostaw 1 procent podatku w Białej Podlaskiej

Plakat przemoc

Nieodpłatna pomoc prawna
Nieodpłatna pomoc prawna na odległoœć
Wsparcie dla osób doœwiadczajšcych przemocy
Osobisty plan awaryjny
Pomoc dla osób pokrzywdzonych przestępstwem i œwiadków
Harmonogram wypłat œwiadczeń w kasie PKO BP

Program Rodzina 500 plus

Aktywny Samorząd

duża rodzina

Strefa seniora

Niebieska linia

Pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem

Konsultacje

Aktywny Samorząd

Centrum Wolontariatu

Nie palę bo
Odwiedzin: 515695
Kapitał ludzki
Strona współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Europejski Fundusz Społeczny
projekt i wykonanie Orange Computers