Dodatek osłonowy – 2024 rok

Gdzie składać wniosek o wypłatę dodatku osłonowego?Wnioski można składać:Papierowo – w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 24,Elektronicznie z wykorzystaniem platformy ePUAP – wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego. Druk wniosku więcej informacji

Zapytanie ofertowe nr 12/2023 z dnia 12 grudnia 2023 r.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w formie zapytania ofertowego na podstawie zapisów regulaminu postępowania przy udzielaniu zamówień, o wartości nieprzekraczającej 130 000,00 złotych, tj. wyłączonych z obowiązku stosowania ustawy prawo zamówień publicznych, stanowiącym załącznik do zarządzenia nr 1/2021 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej z dnia […]

Program „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

Minister Rodziny i Polityki Społecznej ogłosił nabór wniosków w ramach Programu resortowego „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024. Na realizację Programu Minister Rodziny i Polityki Społecznej przeznaczył kwotę 190 mln zł. Gmina Miejska Biała Podlaska zamierza wnioskować o przyznanie środków w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024. […]

Ogłoszenie

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert i powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert w formie powierzenia realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej Więcej informacji

Skip to content