Projekt pn. Włącz się! Kompleksowe działania aktywizacji i integracji społeczno-zawodowej w mieście Biała Podlaska

Rekrutacja II edycja

Zakończenie naboru

Ogłoszenie o naborze uczestników – rekrutacja II edycja kolejne przedłużenie terminu rekrutacji do projektu

Ogłoszenie o naborze uczestników – rekrutacja II edycja Przedłużony termin

Ogłoszenie o naborze uczestników – rekrutacja II edycja
Regulamin rekrutacji MOPS
Załącznik nr 1 formularz zgłoszeniowy MOPS
Załącznik nr 2 oświadczenie uczestnika (RODO)
Załącznik nr 3 oświadczenie uczestnika wizerunek
Załącznik nr 4 oświadczenie – zakres danych osobowych


W dniu 13 grudnia 2019 r. w Lublinie została podpisana umowa o dofinansowanie projektu pn: Włącz się! Kompleksowe działania aktywizacji i integracji społeczno-zawodowej w mieście Biała Podlaska – w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 11. Włączenie społeczne, Działanie 11.1 Aktywne włączenie.

  1. Okres realizacji projektu: od 01.12.2019 r. do 31.05.2022 r.
    I tura: 01.2020 r. – 05.2021 r.
    II tura: 12.2020 r. – 05.2022 r.

2. Całkowita wartość projektu 1 914 581,33 zł w tym:
1 627 299,01 zł – dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
287 285,32 zł – wkład własny

3. Projekt skierowany jest do 60 osób (36K, 24M) wykluczonych (w tym dotkniętych ubóstwem) lub zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w wieku aktywności zawodowej zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Biała Podlaska. Grupę docelową stanowią osoby korzystające z pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej lub kwalifikujące się do korzystania z pomocy społecznej. Uczestnikami projektu mogą być osoby bezrobotne, bierne zawodowo i osoby niepełnosprawne.

4. Głównym celem projektu jest wzrost aktywności społeczno-zawodowej 60 mieszkańców Gminy Miejskiej Biała Podlaska oraz poprawa dostępu do rynku pracy.

5. W ramach projektu zaplanowano kompleksowy program wsparcia obejmujący indywidualną diagnozę potrzeb oraz stworzenie indywidualnej ścieżki reintegracji, a także wsparcie z wykorzystaniem usług aktywnej integracji o charakterze społecznym i/lub zawodowym i/lub edukacyjnym i/lub zdrowotnym.


OGŁOSZENIE

o naborze uczestników do projektu „Włącz się! Kompleksowe działania aktywizacji i integracji społeczno-zawodowej w mieście Biała Podlaska”

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej ogłasza nabór uczestników do projektu „Włącz się! Kompleksowe działania aktywizacji i integracji społeczno-zawodowej w mieście Biała Podlaska”.

Głównym celem projektu jest wzrost aktywności społeczno-zawodowej oraz poprawa dostępu do rynku pracy 30 mieszkańców Gminy Miejskiej Biała Podlaska, korzystających z pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej lub kwalifikujących się do korzystania z pomocy społecznej.

Uczestnikami projektu mogą być:
– osoby bezrobotne
– osoby bierne zawodowo
– osoby legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności

Projekt przewiduje realizację następujących form wsparcia:
– diagnoza potrzeb (30 osób)
– poradnictwo psychologiczne i zawodowe (30 osób) (m.in. doradztwo psychologiczne i zawodowe, trening kompetencji i umiejętności społecznych, warsztaty społeczno – integracyjne)
– szkolenia i kursy zawodowe (30 osób)
– staże zawodowe (20 osób)
– pośrednictwo pracy (30 osób)
– praca socjalna i wsparcie w formie zasiłków

Rekrutacja do projektu trwa od 07.01.2020 r. do 07 lutego 2020 r.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o zgłaszanie się do pracowników socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej ul. Piłsudskiego 24, 21-500 Biała Podlaska.

Wzory dokumentów rekrutacyjnych dostępne są u pracowników socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej, pok. 11,12,14 oraz na stronie internetowej: www.mops-bialapodlaska.pl, w zakładce Unia Europejska

Wypełnione dokumenty można złożyć w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej, ul. Piłsudskiego 24 (II piętro).

Regulamin uczestnictwa w projekcie
Formularz rekrutacyjny
Oświadczenie uczestnika projektu
Oświadczenie – zakres danych osobowych
Oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na publikowanie wizerunku

Skip to content