Wzory druków osobom ubiegającym się o świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego

ZASIŁEK RODZINNY

 • Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego
  wersja pdf (204 KB) wersja doc
 • Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnej z RODO
  wersja pdf (59 KB) wersja doc (18 KB)
 • Załącznik do wniosku o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego
  wersja pdf (3960 KB) wersja doc (682 KB)
 • Oświadczenie wnioskodawcy o dochodach swoich albo członka rodziny osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.)
  wersja pdf (100 KB) wersja doc
 • Oświadczenie wnioskodawcy o wielkości jego gospodarstwa rolnego albo gospodarstwa członka rodziny wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy
  wersja pdf (78 KB) wersja doc (98 KB)
 • Oświadczenie wnioskodawcy o terminie i okresie, na jaki został udzielony urlop wychowawczy, oraz o co najmniej sześciomiesięcznym okresie pozostawania w stosunku pracy bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego
  wersja pdf (80 KB) wersja doc (156 KB)
 • Oświadczenie wnioskodawcy o niekorzystaniu przez więcej niż 5 dni w tygodniu z całodobowej opieki nad dzieckiem umieszczonym w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym
  wersja pdf (78 KB) wersja doc (99 KB)
 • Oświadczenie wnioskodawcy potwierdzające tymczasowe zameldowanie ucznia poza miejscem zamieszkania
  wersja pdf (86 KB) wersja doc (157 KB)

JEDNORAZOWA ZAPOMOGA Z TYTUŁU URODZENIA DZIECKA (tzw. becikowe)

ZASIŁEK PIELĘGNACYJNY

 • Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego
  wersja pdf (106 KB) wersja doc
 • Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnej z RODO
  wersja pdf (59 KB) wersja doc (18 KB)

ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNEstare zasady

 • Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego
  wersja pdf (235 KB) wersja doc
 • Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnej z RODO
  wersja pdf (59 KB) wersja doc (18 KB)
 • Informacja udzielona przez osobę ubiegającą się o świadczenie pielęgnacyjne/specjalny zasiłek opiekuńczy
  wersja pdf (1406 KB) wersja doc
 • Oświadczenie wnioskodawcy o niekorzystaniu przez więcej niż 5 dni w tygodniu z całodobowej opieki nad dzieckiem umieszczonym w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym
  wersja pdf (78 KB) wersja doc (99 KB)

ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNEnowe zasadywięcej informacji

 • Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego
  wersja pdf (1 MB)
 • Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnej z RODO
  wersja pdf (59 KB) wersja doc (18 KB)

SPECJALNY ZASIŁEK OPIEKUŃCZY

 • Wniosek o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego
  wersja pdf (131 KB) wersja doc
 • Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnej z RODO
  wersja pdf (59 KB) wersja doc (18 KB)
 • Załącznik do wniosku o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego – załącznik dla rodzin posiadających powyżej 6 członków
  wersja pdf (777 KB) wersja doc (157 KB)
 • Oświadczenie wnioskodawcy o dochodach swoich albo członka rodziny osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.)
  wersja pdf (100 KB) wersja doc
 • Informacja udzielona przez osobę ubiegającą się o świadczenie pielęgnacyjne/specjalny zasiłek opiekuńczy
  wersja pdf (1406 KB) wersja doc
 • Oświadczenie wnioskodawcy o wielkości jego gospodarstwa rolnego albo gospodarstwa członka rodziny wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy
  wersja pdf (78 KB) wersja doc (98 KB)
 • Oświadczenie wnioskodawcy o niekorzystaniu przez więcej niż 5 dni w tygodniu z całodobowej opieki nad dzieckiem umieszczonym w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym
  wersja pdf (78 KB) wersja doc (99 KB)

ŚWIADCZENIE RODZICIELSKIE

 • Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia rodzicielskiego
  wersja pdf (111 KB) wersja doc
 • Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnej z RODO
  wersja pdf (59 KB) wersja doc (18 KB)

ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

 • Wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego
  wersja pdf (130 KB) wersja doc
 • Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnej z RODO
  wersja pdf (59 KB) wersja doc (18 KB)
 • Załącznik do wniosku o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego
  wersja pdf (140 KB) wersja doc (584 KB)
 • Oświadczenie wnioskodawcy o dochodach swoich albo członka rodziny osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy innych niż dochody podlegające opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.)
  wersja pdf (99 KB) wersja doc
 • Informacja o dłużniku alimentacyjnym
  wersja pdf (46 KB) wersja doc (30 KB)
 • Oświadczenie wnioskodawcy o miejscu zamieszkania, wieku, zatrudnieniu i sytuacji ekonomicznej osób zobowiązanych względem osoby uprawnionej do alimentacji, innych niż dłużnik alimentacyjny
  wersja pdf (386 KB) wersja doc (0 KB)
 • Oświadczenie wnioskodawcy o wielkości jego gospodarstwa rolnego albo gospodarstwa członka rodziny wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy
  wersja pdf (78 KB) wersja doc (99 KB)
 • Oświadczenie wnioskodawcy o bezskuteczności egzekucji alimentów
  wersja pdf (102 KB) wersja doc 256 KB)

PROGRAM ZA ŻYCIEM

 • Wniosek o ustalenie prawa do jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu
  wersja pdf (680 KB)
 • Oświadczenie o zgodzie na przekazywanie świadczeń na wskazany rachunek bankowy
  wersja pdf (30 KB) wersja doc (31 KB)

Skip to content