Dodatek Osłonowy

Informujemy, iż decyzją Pana Prezydenta Miasta Biała Podlaska postępowanie o przyznanie dodatku osłonowego będzie prowadził Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej – w imieniu Gminy Miejskiej Biała Podlaska miasta na prawach powiatu.

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

uprzejmie informuje, iż wnioski o dodatek osłonowy należy pobrać ze strony internetowej Ośrodka z zakładki wzory druków bądź klikając w ikonkę dodatek osłonowy znajdującą się po prawej stronie – strony startowej MOPS – http://mops-bialapodlaska.pl/.

Wnioski o ustalenie prawa do dodatku osłonowego mieszkańcy Białej Podlaskiej mogą składać od 10 stycznia 2022 r. w formie papierowej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 24 oraz w formie elektronicznej (wniosek opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelniony z wykorzystaniem profilu zaufanego).

W przypadku wniosków złożonych do 31 stycznia 2022 r. wypłata dodatków zostanie realizowana w 2 równych ratach, tj. do 31 marca i do 2 grudnia. Pozostali, którzy złożą wniosek w terminie od 1 lutego 2022 r. do 31 października 2022 r. otrzymają dodatek osłonowy jednorazowo.
Wypłata dodatku zostanie zrealizowana do 2 grudnia 2022 r.
Wnioski złożone po dniu 31 października 2022 r. pozostawia się bez rozpatrzenia.

Od 4 stycznia 2022 r. będzie czynna specjalna infolinia dotycząca dodatku osłonowego. Pod numerem +48 22 369 14 44 dzwoniący otrzymają profesjonalną pomoc w dni robocze – od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00

Kryterium dochodowe

Zgodnie z przepisami dodatek osłonowy przysługuje osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość dochodów nie przekracza 2100 zł*, oraz osobie w gospodarstwie wieloosobowym, w którym wysokość dochodu nie przekracza 1500 zł* na osobę.

W przypadku dodatku osłonowego obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że dodatek ten będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł.
*dochód w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2020 r. poz. 111 z późn. zm.).

Pamiętaj: ustawa o dodatku osłonowym stanowi, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego. W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku osłonowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy.

Wysokości dodatku osłonowego w skali roku:
* 400 zł dla gospodarstw domowych jednoosobowych,
* 600 zł dla gospodarstw domowych 2-3 osobowych,
* 850 zł dla gospodarstw domowych 4-5 osobowych,
* 1150 zł dla gospodarstw domowych 6 osobowych.

Podwyższona wysokość dodatku osłonowego w skali roku (przysługuje tylko pod warunkiem zgłoszenia źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków):
* 500 zł dla gospodarstw domowych jednoosobowych,
* 750 zł dla gospodarstw domowych, 2-3 osobowych,
* 1062,50 zł dla gospodarstw domowych 4-5 osobowych,
* 1437,50 zł dla gospodarstw domowych 6 osobowych.

UWAGA podwyższenie kwoty dofinansowania jest uzależnione od źródła ogrzewania – wyższa kwota dodatku przysługuje w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz.U. z 2021 r. poz. 554 z późn. zm.).

Informacja o przyznaniu świadczenia. Przyznanie dodatku osłonowego nie wymaga wydania decyzji. Informacja o przyznaniu dodatku osłonowego będzie przekazywana na wskazany przez wnioskodawcę adres poczty elektronicznej. Odmowa przyznania dodatku osłonowego, uchylenie lub zmiana prawa do tego dodatku oraz rozstrzygnięcie w sprawie nienależnie pobranego dodatku osłonowego wymagają wydania decyzji.

Do pobrania

Wniosek o wypłatę dodatku osłonowego
wersja pdf (2 MB)

Wskazówki jak wypełnić wniosek o dodatek osłonowy
pobierz pdf (162 KB)

Skip to content