Dodatki Mieszkaniowe

Na podstawie:
1. Ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych (tekst jednolity Dz.U z 2013 r., poz. 966 ) i
2. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie dodatków mieszkaniowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 156, poz. 1817 z późn. zm.).

Dodatek mieszkaniowy może być przyznany:

 • najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych;
 • osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego;
 • osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach stanowiących ich własność i właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych;
 • innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem;
 • osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny albo socjalny.

Dodatek mieszkaniowy przysługuje na podstawie tylko jednego z w/w tytułów prawnych.

 • osobom spełniającym kryterium dochodowe (dla gospodarstw jednoosobowych dochód wynosi 175% kwoty najniższej emerytury natomiast dla gospodarstw wieloosobowych 125% kwoty najniższej emerytury);
 • osobom zamieszkującym lokal mieszkalny spełniający kryterium metrażowe odpowiednio:
  1 osoba – powierzchnia normatywna – 35 m (+ 30% = 45,5 m);
  2 osoby – powierzchnia normatywna – 40 m (+ 30% = 52 m);
  3 osoby – powierzchnia normatywna – 45 m (+ 30% = 58,5 m);
  4 osoby – powierzchnia normatywna – 55 m (+ 30% = 71,5 m);
  5 osób – powierzchnia normatywna – 65 m (+ 30% = 84,5 m);
  6 osób – powierzchnia normatywna – 70 m (+ 30% = 91 m),
  W przypadku zamieszkiwania w lokalu większej liczby osób, dla każdej kolejnej osoby zwiększa się normatywną powierzchnię tego lokalu o 5 m2.

Powierzchnia użytkowa zajmowanego lokalu mieszkalnego nie może przekraczać normatywnej powierzchni użytkowej o więcej niż: 30%

Ponadto jeżeli w lokalu zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku lub osoba niepełnosprawna, której niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju, normatywną powierzchnię powiększa się o 15 m2.

O wymogu zamieszkiwania w oddzielnym pokoju orzekają powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności.

Świadczenie przyznaje się od 1 dnia kolejnego miesiąca na okres 6 miesięcy. Zmiana wysokości dochodu gospodarstwa domowego wnioskodawcy, oraz wysokość wydatków na mieszkanie, jak również innych danych zawartych we wniosku o dodatek mieszkaniowy w okresie wypłacania dodatku, pozostaną bez wpływu na wysokość przyznanego dodatku mieszkaniowego.

W przypadku stwierdzenia, że osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy, nie opłaca na bieżąco należności za zajmowany lokal mieszkalny, wypłatę dodatku mieszkaniowego wstrzymuje się, w drodze decyzji administracyjnej, do czasu uregulowania zaległości. Jeżeli uregulowanie nie nastąpi w okresie trzech miesięcy od dnia wydania decyzji, o której mowa w zdaniu pierwszym, decyzja o przyznaniu dodatku mieszkaniowego wygasa. W wypadku uregulowania należności w terminie określonym w zdaniu drugim wypłaca się dodatek mieszkaniowy za okres, w którym wypłata była wstrzymana.

Nie przyznaje się dodatku mieszkaniowego, jeżeli jego kwota byłaby niższa niż 2% kwoty najniższej emerytury.

Wymagane dokumenty

Niezbędne dokumenty, które należy dołączyć do wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego:
1. wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego (potwierdzony przez zarządcę lokalu);
2. deklaracja o wysokości dochodów wnioskodawcy i wszystkich członków gospodarstwa domowego;
3. zaświadczenia potwierdzające osiągnięte dochody za trzy pełne miesiące poprzedzające datę złożenia wniosku;
4. druk oświadczenia wnioskodawcy ubiegającego się o przyznanie dodatku mieszkaniowego;
5. informacja zarządcy dotycząca wydatków za mieszkanie z miesiąca złożenia wniosku;

Ponadto do wniosku należy dołączyć:
1. dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu (oryginał+ksero) np. wypis z księgi wieczystej lub akt notarialny, umowa najmu, decyzja o przydziale, spółdzielcze prawo do lokalu, umowa podnajmu, umowa użyczenia, orzeczenie sądowe o prawie do lokalu lub lokalu socjalnego lub zamiennego;
2. jeżeli zajmowany lokal mieszkalny nie jest wyposażony w instalację centralnego ogrzewania, ciepłej wody lub gazu przewodowego należy dostarczyć fakturę vat za energię elektryczną za ostatni okres rozliczeniowy;
3. dokumenty potwierdzające wysokość dochodów osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym z trzech pełnych miesięcy kalendarzowych, poprzedzających datę złożenia wniosku, np.:
Zaświadczenia, oświadczenia bądź decyzje:
– z miejsca pracy, umów zleceń, lub dzieło o dochodach; Za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe oraz ubezpieczenia chorobowe;
– aktualna decyzja o przyznaniu emerytury, renty lub zaświadczenie z ZUS, KRUS lub przekazy pocztowe z 3 miesięcy. Zasiłku macierzyńskiego lub wychowawczego;
– alimenty – wyrok sądu (w przypadku otrzymywania alimentów w wysokości zasądzonej) lub zaświadczenie od komornika (w przypadku otrzymywania alimentów w wysokości niższej niż zasądzona lub otrzymywania świadczeń z funduszu alimentacyjnego) lub oświadczenie (w przypadku otrzymywania alimentów dobrowolnych lub których egzekucja nie jest prowadzona przez komornika);
– uczniowie/studenci – zaświadczenie/ oświadczenie/decyzje ze szkoły lub uczelni o wysokości uzyskanych stypendiów lub świadczeń z tytułu praktyk zawodowych;
– pomoc MOPS, GOPS- określające rodzaj i wysokość uzyskanych świadczeń; lub decyzja przyznająca świadczenie;
– zwrot podatku;
– osoby posiadające gospodarstwo rolne – zaświadczenie z urzędu gminy o wielkości gospodarstwa rolnego (hektary przeliczeniowe);
– inne dochody na oświadczeniu pod odpowiedzialnością karną o tej sytuacji.

Skip to content