Projekt pn. Mój dom – kompleksowy program wsparcia wychodzenia z bezdomności w oparciu o wzorzec włoski

Projekt ten realizowany jest przez Gminę Miejską Biała Podlaska razem z Polską Fundacją Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland” oraz włoskimi organizacjami Federazione Italiana Organismi per le Persone Senza Dimora i Fondazione Casa della Carit A. Abriani.

Jest to jedyny tego typu innowacyjny projekt realizowany na terenie naszego kraju. Z wypracowanych w trakcie trwania projektu rozwiązań i rekomendacji będą mogły korzystać inne miasta w Polsce.

Celem projektu jest zwiększenie efektywności i podniesienie jakości systemu rozwiązywania problemu bezdomności poprzez opracowanie i wdrożenie gminnego modelu wychodzenia z bezdomności zawierającego wystandaryzowane, kompleksowe usługi skierowane do osób bezdomnych w oparciu o model włoski i we współpracy z partnerem ponadnarodowym.

W Polsce brak jest spójnego systemu rozwiązywania problemu bezdomności. Bezdomność bardzo często w Polsce uważana jest za problem wyłącznie należący do pomocy społecznej. Różne instytucje, jednostki i organizacje pozarządowe (służba zdrowia, organizacje pozarządowe, policja) choć prowadzą działalność w zakresie problemu bezdomności to brak jest koordynacji tych działań. Obowiązujące regulacje systemowe mają zdecydowanie charakter interwencyjny, nie skupiając się na rozwiązaniu tego problemu.

Realizowany projekt oparty jest na doświadczeniach włoskiego partnera Fondazione Casa Della Carit A. Abriani. Organizacja ta prowadzi sieć 53 domów działających na rzecz wychodzenia z bezdomności we Włoszech w ramach programu Housing First oraz innych programów.

W ramach projektu zostało wyłonione Międzynarodowe Gremium Ekspertów, którego zadaniem będzie przygotowanie, zaadaptowanie i wdrożenie przez polskie instytucje nowych rozwiązań w zakresie wspierania wychodzenia z bezdomności. Zespół specjalistów składa się z 8 ekspertów kluczowych tj.:
– 3 ekspertów – Fundacji OIC Poland,
– 2 ekspertów z Urzędu Miasta Białej Podlaskiej
– 1 ekspert z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej
– 1 ekspert z Fondazione Casa Della Carit A. Abriani
– 1 ekspert z io.PSD
oraz 6 ekspertów wspierających z instytucji w Białej Podlaskiej zajmujących się wspieraniem osób bezdomnych oraz angażowaniem lokalnej społeczności. Są to psychoterapeuta, kurator sądowy przedstawiciel Straży Miejskiej, Centrum Integracji Społecznej, Powiatowego Urzędu Pracy oraz Poradni Zdrowia Psychicznego.

Gminny model wychodzenia z bezdomności będzie zawierał wystandaryzowane, kompleksowe usługi skierowane do osób bezdomnych w oparciu o sprawnie funkcjonujący model włoski. Wypracowanie takiego modelu będzie możliwe dzięki wielosektorowej współpracy różnych instytucji, które działają na rzecz osób bezdomnych. W praktyce podejmowane działania mają zwiększyć szansę osób bezdomnych do usamodzielnienia się i całkowitego wyjścia z bezdomności.

Realizacja projektu przewidziana jest na lata 2019 – 2021.

W okresie od IV – X 2019 r. przygotowane zostaną przez Międzynarodowe Gremium Ekspertów rozwiązania we współpracy z partnerem ponadnarodowym – metodologia badawcza, narzędzia badawcze oraz zostaną przeprowadzone badania desk reaserch zastanych danych oraz badania jakościowe i ilościowe. Z badań powstanie raport potrzeb w zakresie ukształtowania modelu oraz sytuacji osób dotkniętych problemem bezdomności, a następnie sformułowanie ostatecznych wniosków i rekomendacji do uwzględnienia w adaptowanym rozwiązaniu. W kolejnym etapie zostanie opracowany Gminny Model Wychodzenia z Bezdomności.

W okresie od XI 2019 r. – III 2021 r. nastąpi testowanie wypracowanego rozwiązania wspólnie z osobami bezdomnymi. Trzy osoby bezdomne zostaną skierowane do projektu przez pracownika socjalnego MOPS. Ponadto zawarty zostanie z nimi kontrakt socjalny lub indywidualny program wychodzenia z bezdomności. Dla każdej z osób zostanie sporządzona diagnoza z określeniem wymaganych form wsparcia z uwzględnieniem diagnozy psychologicznej oraz psychiatrycznej. Powołany mentor osób bezdomnych opracuje i będzie koordynował realizację indywidualnej ścieżki wyjścia z bezdomności. W ramach realizacji osoba bezdomna otrzyma różne formy wsparcia np. poradnictwo psychiatryczne, psychologiczne, prawne i terapeutyczne leczenie uzależnień. Mentor osób bezdomnych decydować będzie o gotowości do zamieszkania w mieszkaniu treningowym. Koszt utrzymania mieszkania treningowego (z uwagi na testowe wdrożenie) zostanie pokryty w ramach projektu. Proces usamodzielniania osób będzie przebiegał pod nadzorem mentora, a po zakończeniu treningu mentor przez kolejnych 6 miesięcy będzie monitorował osoby bezdomne w mieszkaniu docelowym.

W okresie od IV – V 2021 r. nastąpi analiza efektów testowanego rozwiązania z uwzględnieniem opinii eksperta oraz przy wsparciu partnera ponadnarodowego. Zostanie przygotowany raport z testowania narzędzia, a uzyskane wyniki zostaną omówione na forum Międzynarodowego Gremium Ekspertów podczas zorganizowanego panelu. Wydane zostaną ponadto rekomendacje co do korekty narzędzi.

W okresie od VI-VII 2021 r. Zostanie opracowana z partnerem ponadnarodowym ostateczna wersja wdrożeniowa produktu z uwzględnieniem wyników testowania i przeprowadzonej analizy.

W okresie od VI – VIII 2021 r. nastąpi opracowanie przez Międzynarodowe Gremium Ekspertów rekomendacji / instrukcji wdrożenia wpracowanych rozwiązań.

W okresie od VII – IX 2021 r. Nastąpi wdrożenie rozwiązań do praktyki, ze wsparciem partnera ponadnarodowego.

Skip to content