Wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej realizuje wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 – 2028.

Program ten jest dofinansowany ze środków budżetu państwa na podstawie umowy nr 486 zawartej w dniu 25 marca 2024 roku pomiędzy Wojewodą Lubelskim a Gminą Miejską Biała Podlaska. Środki z budżetu państwa przeznaczone są na dofinansowanie działań Gminy polegających na zapewnieniu pomocy w formie posiłku, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych lub świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności osobom potrzebującym:

  • dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,
  • dzieciom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej,
  • osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, w szczególności osobom starszym, chorym, niepełnosprawnym i samotnym.

W 2024 r. dofinansowanie realizacji Programu ze środków budżetu państwa wynosi 363 000,00 zł, natomiast środki własne ujęte w budżecie Miasta Biała Podlaska to 114 900,00 zł. Całkowita wartość zadania na rok 2024 wynosi 477 900,00 zł.

Program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 – 2028 przyjęty Uchwałą Nr 149 Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 2023 r. zakłada dofinansowanie dla Gminy w przypadku udzielenia pomocy w formie posiłków oraz zasiłków celowych na zakup żywności lub posiłku jeżeli dochód na osobę nie przekracza:

  • kwoty 200 % kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ustawy o pomocy społecznej, tj. dla osoby samotnie gospodarującej 1 552,00 zł,
  • w przypadku rodzin, kwoty 1 200,00 zł na osobę.

Pomoc w formie posiłku

W przypadku dzieci i uczniów pomoc realizowana jest w ramach zbiorowego żywienia w szkole, przedszkolu lub żłobku na podstawie decyzji administracyjnej wydanej przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej po przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu środowiskowego.

W przypadku pozostałych osób objętych pomocą w formie posiłku – Ośrodek Pomocy Społecznej zawiera umowę z podmiotem wyłonionym zgodnie z prawem zamówień publicznych. W Gminie Miejskiej Biała Podlaska zadanie to realizowane jest przez Centrum Integracji Społecznej na podstawie zawartej umowy.

Centrum Integracji Społecznej przygotowuje i wydaje jeden gorący posiłek dziennie (na podstawie wydanej decyzji administracyjnej) osobom potrzebującym, a w wyjątkowych sytuacjach posiłek jest dowożony do miejsca zamieszkania.

W przypadku braku możliwości zapewnienia gorącego posiłku lub gdy zapewnienie pomocy w tej formie jest nieuzasadnione z uwagi na sytuację osobistą lub rodzinną można udzielić pomocy w formie świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności.

Skip to content