Interwencja kryzysowa

Z inicjatywy Prezydenta Miasta Biała Podlaska z dniem 01 lutego 2024 r., w związku z rosnącym zapotrzebowaniem na terenie miasta na specjalistyczne poradnictwo, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej w ramach swojej struktury uruchomił Punkt Interwencji Kryzysowej z siedzibą w budynku biurowym przy ul. Janowskiej 27.

Punkt Interwencji Kryzysowej to placówka dedykowana:

 • osobom przeciążonym psychicznie, obarczonym następstwem wielu trudnych zdarzeń w życiu swoim i rodziny w sytuacjach zamachów i prób samobójczych,
 • osobom doznającym przemocy fizycznej, psychicznej i seksualnej,
 • ofiarom wypadków, katastrof, napadów,
 • osobom przeżywającym utratę kogoś bliskiego (np. śmierć, rozstanie, rozwód),
 • osobom doświadczającym nagłej, niekorzystnej zmiany w życiu (np. utraty pracy, zdrady, zagrożenia ciężką chorobą itp.),
 • osobom mającym trudności małżeńskie i rodzinne,
 • osobom uzależnionym od alkoholu i środków psychoaktywnych oraz osobom współuzależnionym,
 • osobom mającym trudności emocjonalne, problemy z kontrolą zachowań agresywnych oraz stosujących przemoc,
 • rodzicom, których dzieci sprawiają problemy wychowawcze.

Podstawowym zadaniem punktu jest zapewnienie specjalistycznego poradnictwa i interwencji kryzysowej.

PIK udziela dla osób i rodzin będących w sytuacji kryzysowej kompleksowej pomocy, która ma na celu przywrócenie równowagi psychicznej i umiejętności samodzielnego radzenia sobie, a dzięki temu zapobieganiu przejściu reakcji kryzysowej w stan chronicznej niewydolności psychospołecznej, poprzez:

 1. prowadzenie konsultacji i poradnictwa psychologicznego,
 2. prowadzenie psychoterapii,
 3. prowadzenie specjalistycznego poradnictwa prawnego,
 4. prowadzenie poradnictwa pedagogicznego i socjalnego,
 5. prowadzenie działań profilaktycznych na rzecz środowiska lokalnego,
 6. współpraca z Sądem, Policją i innymi instytucjami, organizacjami pomocowymi w zakresie zadań realizowanych przez PIK mających na celu zapobieganie negatywnym zjawiskom społecznym.

Ważnym aspektem udzielanej pomocy w PIK jest fakt, że udzielana jest ona nieodpłatnie, bez względu na posiadany dochód.

Korzystanie z usług wsparcia nie wymaga żadnego skierowania, osoby zainteresowane obecnie mogą się zgłaszać do punktu od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00 osobiście: ul. Janowska 27, telefonicznie nr tel. 83 376 93 94 lub 83 376 93 95 bądź online: pik@mops-bialapodlaska.pl

Skip to content