Informujemy, że Miasto Biała Podlaska na prawach powiatu otrzymało dofinansowanie ze środków Funduszu Pracy na realizację „Rządowego programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2023 r.”, wprowadzonego Uchwałą Nr 221 Rady Ministrów z dnia 13 listopada 2023 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2023 r. (Monitor Polski z dnia 22 listopada 2023r. poz. 1276).

Celem Programu jest wsparcie powiatów w realizacji zadań własnych z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. Program jest adresowany do powiatów, które realizują zadania z zakresu wspierania rodziny oraz systemu pieczy zastępczej, dotyczące organizacji i prowadzenia rodzinnych form pieczy zastępczej.

Wsparcie udzielane ze środków Funduszu Pracy realizowane jest w formie dofinansowania do wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka w okresie od 1 czerwca 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.:

– wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń zawodowej rodziny zastępczej oraz prowadzącego rodzinny dom dziecka przysługujących za 2023 r., począwszy od dnia 1 czerwca 2023 r. w wysokości do 1900 złotych na każdy miesiąc.

Dnia 21.12.2023 r. zawarta została umowa w sprawie dofinansowania zadania własnego powiatu realizowanego w ramach rządowego programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej.

Środki Funduszu Pracy: 134 036,38 zł
Środki własne powiatu: 150 774,77 zł
Całkowita wartość: 284 811,15 zł

Termin realizacji zadania: od dnia 1 czerwca 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.

Plakat informacyjny

Skip to content