Program wyrównywanie różnic między regionami II

Miasto Biała Podlaska przyjęło zaproszenie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do uczestnictwa w Programie wyrównywanie różnic między regionami II.

Obszary programu, które mogą być realizowane w 2014 r.:

obszar A – wyposażenie obiektów służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych w sprzęt rehabilitacyjny,

obszar B – likwidacja barier w zakładach opieki zdrowotnej, urzędach i placówkach edukacyjnych w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania,

obszar C – tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych,

obszar D – likwidacja barier transportowych,

obszar E – dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych,

obszar F – tworzenie warsztatów terapii zajęciowej,

obszar G – skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych.

Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ustalił następujące terminy składania wniosków i wystąpień do Oddziałów PFRON:

1) wnioski i wystąpienia samorządów wojewódzkich i powiatowych dotyczące obszarów A, B, C, D, F i G programu od dnia 1 lutego do dnia 30 kwietnia 2014 roku,

2) wnioski samorządów gminnych i powiatowych oraz organizacji pozarządowych dotyczące obszaru E programu od dnia 1 lutego do dnia 14 listopada 2014 roku.

Szczegóły:

Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów Programu wyrównywania różnic między regionami II oraz wykaz powiatów uprawnionych do uczestnictwa w programie

Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów Programu wyrównywania różnic między regionami II oraz zatwierdził wykazy powiatów uprawnione do uczestnictwa w programie w 2013 roku

Materiał informacyjny

Formularze i załączniki

Skip to content