Przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze

O dofinansowanie ze środków PFRON zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne, jeżeli przeciętny miesięczny dochód, w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku, nie przekracza kwoty:

 • 50% przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym
 • 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej

Dofinansowanie dotyczy jedynie przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych zakupionych na zlecenie właściwego lekarza (zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi) z refundacją Narodowego Funduszu Zdrowia.

1. Wymagane dokumenty:

 • pisemny wniosek o przyznanie dofinansowania
 • kopia aktualnego dokumentu stwierdzającego niepełnosprawność (orzeczenie zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności, orzeczenie lekarza orzecznika ZUS, orzeczenie KIZ bądź orzeczenie lekarza orzecznika KRUS wydane przed 1.01.1998 r.) – oryginał do wglądu
 • faktury za zakupione na zlecenie lekarza przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze określające kwotę opłaconą w ramach ubezpieczenia zdrowotnego oraz kwotę udziału własnego osoby niepełnosprawnej w zakupie
 • potwierdzone za zgodność z oryginałem, przez świadczeniodawcę realizującego zlecenie sklep/apteka kopie zrealizowanych zleceń na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze
 • dokumenty potwierdzające osiągnięte dochody za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku wszystkich osób prowadzących wspólne gospodarstwo domowe
 • dowód osobisty do wglądu

2. Termin i sposób załatwienia

Osoba niepełnosprawna może złożyć wniosek o dofinansowanie ze środków Funduszu zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane na podstawie odrębnych przepisów w każdym czasie. Wnioski są rozpatrywane według kolejności wpływu, w miarę posiadanych przez MOPS środków.
Wysokość dofinansowania wynosi:

 • do 100% udziału własnego osoby niepełnosprawnej w limicie ceny ustalonym na podstawie odrębnych przepisów, jeżeli taki udział jest wymagany,
 • do 150% sumy kwoty limitu wyznaczonego przez ministra właściwego do spraw zdrowia oraz wymaganego udziału własnego osoby niepełnosprawnej w zakupie tych przedmiotów i środków, jeżeli cena zakupu jest wyższa niż ustalony limit.

3. Dodatkowe informacje

Dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze ze środków PFRON będących w dyspozycji MOPS dotyczy tylko osób niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie miasta Biała Podlaska.
Dofinansowanie ze środków PFRON nie przysługuje, jeżeli wnioskodawca ma zaległości wobec Funduszu lub był w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku, stroną umowy o dofinansowanie ze środków Funduszu, rozwiązanej z przyczyn leżących po jego stronie.

4. Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r., Nr 127, poz. 721, z późn. zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. (Dz. U. 2013 r., poz. 1190 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2004 r. w sprawie limitu cen dla wyrobów medycznych będących przedmiotami ortopedycznymi i środków pomocniczych, o takim samym zastosowaniu, ale różnych cenach, oraz limitu cen dla napraw przedmiotów ortopedycznych (Dz. U. Nr 275, poz. 2732, z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowego wykazu wyrobów medycznych będących przedmiotami ortopedycznymi i środków pomocniczych, wysokości udziału własnego świadczeniobiorcy w cenie ich nabycia, kryteriów ich przyznawania, okresów użytkowania, a także wyrobów medycznych będących przedmiotami ortopedycznymi podlegającymi naprawie w zależności od wskazań medycznych oraz wzoru zlecenia na zaopatrzenie w te wyroby i środki (Dz. U. Nr 276, poz. 2739, z późn. zm.).
Skip to content