Sprzęt rehabilitacyjny

Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny ze środków PFRON przysługuje osobom niepełnosprawnym stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, jeżeli:

 • przeciętny miesięczny dochód, w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku, nie przekracza kwoty:
  – 50% przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym
  – 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej
 • zachodzi potrzeba prowadzenia rehabilitacji w warunkach domowych przy użyciu tego sprzętu.

1. Wymagane dokumenty:

 • pisemny wniosek o przyznanie dofinansowania
 • kopia aktualnego dokumentu stwierdzającego niepełnosprawność (orzeczenie zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności, orzeczenie lekarza orzecznika ZUS, orzeczenie KIZ bądź orzeczenie lekarza orzecznika KRUS wydane przed 1.01.1998 r.) – oryginał do wglądu
 • zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia uzasadniające konieczność korzystania ze sprzętu rehabilitacyjnego w warunkach domowych
 • dokumenty potwierdzające osiągnięte dochody za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku wszystkich osób prowadzących wspólne gospodarstwo domowe
 • dowód osobisty do wglądu
 • oferta cenowa sprzętu od sprzedawcy.

2. Termin i sposób załatwiania

Osoba niepełnosprawna może złożyć wniosek o dofinansowanie ze środków Funduszu zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny w każdym czasie. Wnioski są rozpatrywane według kolejności wpływu, w miarę posiadanych przez MOPS środków. Wysokość dofinansowania zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny wynosi do 80% kosztów tego sprzętu, nie więcej jednak niż do wysokości pięciokrotnego przeciętnego wynagrodzenia. Wnioskodawca zobowiązany jest do udziału środków własnych w wysokości minimum 20% ceny brutto sprzętu.
Podstawę dofinansowania ze środków PFRON stanowi umowa zawarta z osobą niepełnosprawną lub jej przedstawicielem ustawowym.

3. Dodatkowe informacje

Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny ze środków PFRON będących w dyspozycji MOPS dotyczy tylko osób niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie miasta Biała Podlaska. Dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie ze środków PFRON. Dofinansowanie ze środków PFRON nie przysługuje, jeżeli wnioskodawca ma zaległości wobec Funduszu lub był w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku, stroną umowy o dofinansowanie ze środków Funduszu, rozwiązanej z przyczyn leżących po jego stronie.

4. Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r., Nr 127, poz. 721, z późn. zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. (Dz. U. 2013 r., poz. 1190 z późn. zm.).

Skip to content