Likwidacja barier

O dofinansowanie ze środków PFRON zadań, jeżeli ich realizacja umożliwi lub w znacznym stopniu ułatwi osobie niepełnosprawnej wykonywanie podstawowych, codziennych czynności lub kontaktów z otoczeniem, mogą ubiegać się:

 • na likwidację barier architektonicznych osoby niepełnosprawne, które mają trudności w poruszaniu się, jeżeli są właścicielami nieruchomości lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości albo posiadają zgodę właściciela lokalu lub budynku mieszkalnego, w którym stale zamieszkują
 • na likwidację barier w komunikowaniu się i technicznych osoby niepełnosprawne, jeżeli jest to uzasadnione potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności.

1. Wymagane dokumenty:

 • pisemny wniosek o dofinansowanie
 • kopia aktualnego dokumentu stwierdzającego niepełnosprawność oryginał do wglądu
 • kopia orzeczeń o niepełnosprawności osób zamieszkałych wspólnie z Wnioskodawcą, w przypadku takich osób – oryginał do wglądu
 • aktualne zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, zawierające informację o rodzaju niepełnosprawności
 • udokumentowana podstawa prawna zameldowania w lokalu, w którym ma nastąpić likwidacja barier architektonicznych (np. własność, umowa najmu) wraz ze zgodą właściciela lokalu lub budynku na przeprowadzenie prac
 • dokumenty potwierdzające osiągnięte dochody za trzy miesiące poprzedzające miesiąc złożenia wniosku
 • opinia lekarza specjalisty, psychologa lub pedagoga szkolnego lub z poradni pedagogiczno-psychologicznej
 • oświadczenie o ogólnej wartości nakładów poniesionych przez wnioskodawcę na realizację zadania do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym składany jest wniosek wraz z podaniem dotychczasowych źródeł finansowaniu
 • kserokopia dowodu osobistego – oryginał do wglądu
 • oferta cenowa od sprzedawcy (dotyczy zakupu sprzętu).

Uwaga! Przyjmowane są wyłącznie wnioski wraz z kompletem wymaganych dokumentów.

2. Termin i sposób załatwienia

Wnioski na likwidację barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych przyjmowane są w każdym czasie. Wnioski są rozpatrywane według kolejności wpływu, w miarę posiadanych przez MOPS środków. W celu weryfikacji zasadności i wiarygodności złożonych wniosków dokonuje się wizji lokalnej (bariery architektoniczne). Wysokość dofinansowania likwidacji barier wynosi do 95% kosztów przedsięwzięcia, nie więcej jednak niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia. Podstawę dofinansowania ze środków PFRON stanowi umowa zawarta z osobą niepełnosprawną lub jej przedstawicielem ustawowym.

3. Dodatkowe informacje

Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych ze środków PFRON będących w dyspozycji MOPS, dotyczy tylko osób niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie miasta Biała Podlaska. Dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie ze środków PFRON. Dofinansowanie likwidacji barier przysługuje oddzielnie na każdy rodzaj zadania.Dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się i technicznych przysługuje raz na trzy lata.
Dofinansowanie ze środków PFRON nie przysługuje, jeżeli wnioskodawca ma zaległości wobec Funduszu lub był w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku, stroną umowy o dofinansowanie ze środków Funduszu, rozwiązanej z przyczyn leżących po jego stronie.

4. Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r., Nr 127, poz. 721, z późn. zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1190, z późn. zm.).

Skip to content