Turnusy

Dofinansowanie ze środków PFRON uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych

1. Wymagane dokumenty:

 • pisemny wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON uczestnictwa w turnusie
 • wniosek lekarza, pod którego opieką znajduje się osoba niepełnosprawna, o skierowanie na turnus rehabilitacyjny
 • kopia aktualnego dokumentu stwierdzającego niepełnosprawność oryginał do wglądu
 • wypełniona ankieta
 • oświadczenie osoby niepełnosprawnej i ewentualnego opiekuna
 • zaświadczenie ze szkoły w przypadku osób niepełnosprawnych w wieku 16 -24 lat uczących się i niepracujących
 • dokumenty potwierdzające osiągnięte dochody za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku wszystkich osób prowadzących wspólne gospodarstwo domowe
 • dowód osobisty do wglądu.

2. Termin i sposób załatwienia
Wniosek wraz z kompletem dokumentów należy złożyć co najmniej trzy miesiące przed planowanym wyjazdem na turnus. Rozpatrzenie wniosku następuje nie później niż 30 dni od daty wpływu, przez zespół w skład którego wchodzi pracownik socjalny, który ocenia sytuację społeczną osoby niepełnosprawnej i jej potrzeby w zakresie rozwijania umiejętności społecznych.
Ponadto, bierze się pod uwagę stopień i rodzaj niepełnosprawności wnioskodawcy oraz wpływ niepełnosprawności na możliwość realizacji przez wnioskodawcę kontaktów społecznych w codziennym funkcjonowaniu, a także uwzględnia się na korzyść fakt niekorzystania z dofinansowania w roku poprzednim. Pierwszeństwo w uzyskaniu dofinansowania mają osoby niepełnosprawne, które posiadają orzeczenia o zaliczeniu do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności albo równoważne, osoby niepełnosprawne w wieku do 16 lat albo w wieku do 24 lat uczące się i niepracujące bez względu na stopień niepełnosprawności. Osoba niepełnosprawna, w terminie 30 dni od otrzymania powiadomienia o przyznaniu dofinansowania, nie później jednak niż na 21 dni przed dniem rozpoczęcia turnusu rehabilitacyjnego, przekazuje MOPS informację o wyborze turnusu, w którym będzie uczestniczyła. Wszelkie formalności związane z pobytem na turnusie (wybór ośrodka i organizatora turnusu, rezerwacja miejsca, termin wyjazdu) załatwia osoba niepełnosprawna.
Dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem środków finansowych. Czas trwania turnusu wynosi co najmniej 14 dni. Turnusy są organizowane wyłącznie na terenie kraju, w grupach zorganizowanych, liczących nie mniej niż 20 uczestników.

3. Dodatkowe informacje

Osoba niepełnosprawna ubiegająca się o dofinansowanie składa osobiście lub za pośrednictwem opiekuna lub organizatora turnusów rehabilitacyjnych wniosek o dofinansowanie w powiatowym centrum pomocy rodzinie (miejskim ośrodku pomocy społecznej) właściwym dla miejsca zamieszkania. W przypadku osoby niepełnosprawnej bezdomnej lub pozostającej pod opieką decyduje miejsce pobytu.

Osoba niepełnosprawna może ubiegać się o dofinansowanie do uczestnictwa w turnusie, pod warunkiem że:

 • posiada aktualny dokument stwierdzający niepełnosprawność
 • została skierowana na turnus rehabilitacyjny na wniosek lekarza, pod którego opieką się znajduje w roku, w którym ubiega się o dofinansowanie, nie uzyskała na ten cel dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
 • weźmie udział w turnusie, który odbędzie się w ośrodku wpisanym do rejestru ośrodków, prowadzonego przez wojewodę, albo poza takim ośrodkiem, w przypadku gdy turnus jest organizowany w formie niestacjonarnej
 • wybierze organizatora turnusu, który posiada wpis do rejestru organizatorów turnusów
 • będzie uczestniczyła w zajęciach przewidzianych w programie turnusu, który wybrała
 • nie będzie pełniła funkcji członka kadry na turnusie ani nie będzie opiekunem innego uczestnika tego turnusu
 • przeciętny miesięczny dochód, w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku, nie przekracza kwoty:
  – 50% przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym
  – 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej

W przypadku turnusu, którego program przewiduje także zabiegi fizjoterapeutyczne, przestawi podczas pierwszego badania lekarskiego na turnusie zaświadczenie lekarskie o aktualnym stanie zdrowia, w szczególności o chorobie zasadniczej, uczuleniach i przyjmowanych lekach.
Osobie niepełnosprawnej o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo równoważnym oraz osobie niepełnosprawnej w wieku do 16 lat może być przyznane dofinansowanie pobytu na turnusie rehabilitacyjnym jej opiekuna, pod warunkiem że:

 • wniosek lekarza zawiera wyraźne wskazanie wraz z uzasadnieniem konieczności pobytu opiekuna
 • opiekun:
  – nie będzie pełnił funkcji członka kadry na tym turnusie
  – nie jest osobą niepełnosprawną wymagającą opieki innej osoby
  – ukończył 18 lat lub
  – ukończył 16 lat i jest wspólnie zamieszkującym członkiem rodziny osoby niepełnosprawnej.

Wysokość dofinansowania wynosi:

 • 30% przeciętnego wynagrodzenia – dla osoby niepełnosprawnej ze znacznym stopniem niepełnosprawności, osoby niepełnosprawnej w wieku do 16. roku życia oraz osoby niepełnosprawnej w wieku 16-24 lat uczącej się i niepracującej, bez względu na stopień niepełnosprawności,
 • 27% przeciętnego wynagrodzenia dla osoby niepełnosprawnej umiarkowanym stopniem niepełnosprawności,
 • 25%przeciętnego wynagrodzenia dla osoby niepełnosprawnej z lekkim stopniem niepełnosprawności,
 • 20% przeciętnego wynagrodzenia dla opiekuna osoby niepełnosprawnej,
 • 20% przeciętnego wynagrodzenia dla osoby niepełnosprawnej zatrudnionej w zakładzie pracy chronionej, niezależnie od posiadanego stopnia niepełnosprawności,
 • do 40% przeciętnego wynagrodzenia dla osoby niepełnosprawnej lub jej opiekuna (opiekun musi pozostawać we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną lub osoba ta ponosi koszty uczestnictwa opiekuna w turnusie) w przypadku uzasadnionym szczególnie trudną sytuacją życiową osoby niepełnosprawnej

Dofinansowanie uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym, w przypadku przekroczenia kwot dochodu, pomniejsza się o kwotę, o którą dochód ten został przekroczony.
Dofinansowanie uczestnictwa osoby niepełnosprawnej w turnusie rehabilitacyjnym może być wykorzystane jedynie przez osobę, której zostało przyznane.

W przypadku skrócenia uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym z przyczyn innych niż losowe osoba niepełnosprawna ponosi koszty pobytu na tym turnusie.
W przypadku skrócenia pobytu opiekuna osoby niepełnosprawnej na turnusie z przyczyn innych niż losowe opiekun ponosi koszty pobytu na tym turnusie.

4. Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r., Nr 127, poz. 721, z późn. zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. Nr 230, poz. 1694 z późn. zm.).
Skip to content