Pomoc instytucjonalna

Kierowanie do domu pomocy społecznej

1.Prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej przysługuje osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych (art. 54 ustawy z dn. 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej).

2. Domy pomocy społecznej, w zależności od tego, dla kogo są przeznaczone, dzielą się na domy dla:

 • osób w podeszłym wieku
 • osób przewlekle somatycznie chorych
 • osób przewlekle psychicznie chorych
 • dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie
 • dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie
 • osób niepełnosprawnych fizycznie (art. 56 ustawy o pomocy społecznej).

Zgodnie z § 8 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005 r. w sprawie domów pomocy społecznej, do domu kieruje się na podstawie pisemnego wniosku osoby ubiegającej się o skierowanie do domu, złożonego do ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na jej miejsce zamieszkania lub pobytu w dniu jej kierowania oraz na podstawie rodzinnego wywiadu środowiskowego przeprowadzonego przez pracownika socjalnego ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu osoby ubiegającej się w dniu jej kierowania zawierającego w szczególności pisemne stwierdzenie braku możliwości zapewnienia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania przez rodzinę i gminę.

Do wniosku dołącza się:

 • decyzję o przyznaniu osobie ubiegającej się zasiłku stałego oraz pisemną zgodę na ponoszenie opłaty za pobyt w domu, a także pisemną zgodę na jej potrącanie przez osobę ubiegającą się lub przedstawiciela ustawowego
 • decyzję organu emerytalno-rentowego ustalającego wysokość emerytury lub renty oraz pisemną zgodę na ponoszenie opłaty i na jej potrącanie przez właściwy organ emerytalno-rentowy
 • zaświadczenie lekarskie o niepełnosprawności.

Dokumenty te kompletuje ośrodek pomocy społecznej i na ich podstawie wydaje decyzję o skierowaniu do domu pomocy społecznej, a w przypadku gdy osobę ubiegającą się kieruje się do domu o zasięgu ponadgminnym, dokumenty te ośrodek przekazuje do właściwego ze względu na siedzibę domu powiatowego centrum pomocy rodzinie. Zgodnie z § 10 w/w rozporządzenia osoba ubiegająca się jest kierowana do domu na czas nieokreślony, chyba, że wystąpi ona lub jej przedstawiciel ustawowy z wnioskiem o skierowanie do domu na czas określony.

4. Dział Świadczeń Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej wydaje również decyzję ustalającą odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej. Zgodnie z art. 60 ust. 1 i art. 61 ust. 1-3 ustawy o pomocy społecznej pobyt w domu pomocy społecznej jest odpłatny do wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania. Obowiązani do wnoszenia opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej są w kolejności: mieszkaniec Domu, a w przypadku osób małoletnich przedstawiciel ustawowy z dochodów dziecka; małżonek, zstępni przez wstępnymi oraz gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej – przy czym małżonek, zstępni przed wstępnymi i gmina nie mają obowiązku wnoszenia opłat jeżeli mieszkaniec Domu ponosi pełną odpłatność. Opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej wnoszą: Mieszkaniec Domu, nie więcej jednak niż 70% swojego dochodu; małżonek, zstępni przed wstępnymi – zgodnie z umową zawartą w trybie art. 103 ust. 2 w/w ustawy – jeżeli dochód na osobę w rodzinie tych osób jest wyższy niż 250% kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust. 1 w/w ustawy (kryterium dochodowe dla osoby samotnie gospodarującej wynosi 634,00 zł, a kryterium dochodowe na osobę w rodzinie wynosi 514,00 zł); kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 250% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie; gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej – w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania domu pomocy społecznej, a opłatami wnoszonymi przez mieszkańca domu, małżonka, zstępnych przed wstępnymi.

5. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej co pół roku aktualizuje wywiad środowiskowy i w przypadku zmiany dochodu osoby umieszczonej w domu pomocy społecznej ustala nową opłatę.

6. W przypadku zgonu lub rezygnacji osoby z pobytu domu pomocy społecznej, MOPS w Białej Podlaskiej stwierdza wygaśnięcie decyzji kierującej i decyzji o ponoszeniu odpłatności za pobyt w DPS.

Kierowanie dziecka do placówki opiekuńczo-wychowawczej

1.Dziecko pozbawione częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej może być umieszczane w placówce opiekuńczo-wychowawczej następującego typu:

 • interwencyjnego
 • rodzinnego
 • socjalizacyjnego

Placówka opiekuńczo-wychowawcza może łączyć działania interwencyjne, socjalizacyjne i inne działania na rzecz pomocy dziecku i rodzinie, przyjmując formę placówki wielofunkcyjnej.
Placówka opiekuńczo-wychowawcza zapewnia dziecku całodobową ciągłą lub okresową opiekę i wychowanie oraz zaspokaja jego niezbędne potrzeby bytowe, rozwojowe, w tym emocjonalne, społeczne, religijne, a także zapewnia korzystanie z przysługujących na podstawie odrębnych przepisów świadczeń zdrowotnych i kształcenia (art. 80 ust. 1-3 ustawy o pomocy społecznej).

2. Zgodnie z § 15 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dn. 19 października 2007 r. w sprawie placówek opiekuńczo-wychowawczych. Do placówki opiekuńczo- wychowawczej dziecko kieruje powiat właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka, posiadający miejsce w placówce opiekuńczo-wychowawczej. Jeżeli powiat nie może skierować dziecka do placówki opiekuńczo-wychowawczej z powodu braku odpowiedniej placówki opiekuńczo-wychowawczej lub z powodu braku miejsca w takiej placówce niepublicznej na jego terenie, zwraca się do innego powiatu z wnioskiem o skierowanie dziecka do odpowiedniej placówki opiekuńczo-wychowawczej. Powiat wydaje skierowanie do placówki opiekuńczo-wychowawczej w porozumieniu z dyrektorem tej placówki. Podstawą skierowania do placówki opiekuńczo-wychowawczej jest orzeczenie sądu o umieszczeniu dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej albo wniosek rodziców lub opiekunów prawnych o umieszczenie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej.

3. Do skierowania do placówki opiekuńczo-wychowawczej załącza się:

 • odpis aktu urodzenia dziecka, a w przypadku sierot lub półsierot również odpis aktu zgonu zmarłego rodzica
 • orzeczenie sądu o umieszczeniu dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej albo wniosek rodziców o umieszczenie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej
 • dostępną dokumentację o stanie zdrowia dziecka
 • dokumenty szkolne, w szczególności świadectwo szkolne, karty szczepień
 • kwestionariusz aktualnego rodzinnego wywiadu środowiskowego wraz ze szczegółowym opisem sytuacji dziecka oraz dokumentację dotychczasowych działań podjętych wobec dziecka i rodziny (§19 w/w rozporządzenia).

4. Zgodnie z art. 81 ustawy o pomocy społecznej za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w placówce opiekuńczo-wychowawczej opłatę ponoszą, do wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania, rodzice dziecka, osoba pełnoletnia lub jej rodzice, a także opiekunowie prawni lub kuratorzy, w przypadku, gdy dysponują dochodami dziecka, z tym, że opłata ponoszona przez opiekunów prawnych, kuratorów lub osobę pełnoletnią nie może być wyższa niż 50% kwoty stanowiącej dochód dziecka lub osoby pełnoletniej. Opłatę tę ustala w drodze decyzji administracyjnej starosta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed skierowaniem do placówki. Starosta może częściowo zwolnić lub odstąpić od ustalenia opłaty o której mowa na wniosek lub z urzędu ze względu na trudną sytuację materialną rodziny lub osoby. Starosta ustalając wysokość opłaty uwzględnia sytuację rodzinną, zdrowotną, dochodową i majątkową rodziny lub osoby.

5. Po otrzymaniu postanowienia sądu o zakończeniu pobytu dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej MOPS w Białej Podlaskiej stwierdza wygaśnięcie skierowania dziecka do placówki opiekuńczo-wychowawczej i decyzji ustalającej odpłatność za pobyt dziecka w placówce.

Skip to content