Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023

Gmina Miejska Biała Podlaska otrzymała dofinansowanie ze środków Funduszu Solidarnościowego na realizację resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023. Program realizuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej.

Na realizację Programu przyznano środki finansowe w wysokości 976 344,00 zł.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

 1. dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
 2. osobami posiadającymi:
  a) orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
  b) orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573, z późn. zm.) ‒ poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Program ma także zapewniać:

 1. w odniesieniu do rozwiązań systemowych:
  a) wzmocnienie dotychczasowego systemu wsparcia poprzez świadczenie usług opieki wytchnieniowej dla członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczoną niepełnosprawnością lub osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności/osobami z orzeczeniem traktowanym na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,
  b) wsparcie finansowe gmin/powiatów w zakresie realizacji usług opieki wytchnieniowej;
 2. w odniesieniu do członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych: czasowe odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki, zapewnienie czasu na odpoczynek i regenerację.

Program adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, którzy wymagają usług opieki wytchnieniowej. Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna ubiegającego się o przyznanie usług opieki wytchnieniowej we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną i sprawowania całodobowej opieki nad tą osobą niepełnosprawną.

Program będzie realizowany w następujących formach:

 1. świadczenia usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w:
  a) miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej,
  b) innym miejscu wskazanym przez uczestnika Programu lub Realizatora Programu, spełniającym kryteria dostępności, które otrzyma pozytywną opinię gminy/powiatu.
 2. świadczenia usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu całodobowego w:
  a) innym miejscu wskazanym przez uczestnika Programu lub Realizatora Programu, spełniającym kryteria dostępności, które otrzyma pozytywną opinię gminy/powiatu.

W ramach Programu ustalono następujące limity usług opieki wytchnieniowej finansowanych ze środków Funduszu Solidarnościowego przypadających na jedną osobę niepełnosprawną w danym roku kalendarzowym:

 1. limit 240 godzin dla usług opieki wytchnieniowej świadczonej w ramach pobytu dziennego; oraz
 2. limit 14 dni dla usług opieki wytchnieniowej świadczonej w ramach pobytu całodobowego.

Limit, o którym mowa wyżej, dotyczy również:

 1. więcej niż jednego opiekuna sprawującego bezpośrednią opiekę nad jedną osobą niepełnosprawną;
 2. opiekuna sprawującego bezpośrednią opiekę dla więcej niż jednej osoby niepełnosprawnej. Usługi opieki wytchnieniowej dla opiekuna sprawującego bezpośrednią opiekę nad więcej niż jedną osobą niepełnosprawną muszą być realizowane w tym samym czasie, z zastrzeżeniem zapewnienia indywidualnego wsparcia.

Realizacja Programu pozwoli zapewnić członkom rodziny lub opiekunom osób niepełnosprawnych wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnić czasowe zastępstwo. Dzięki temu wsparciu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek i regenerację jak również na załatwienie niezbędnych spraw. Usługi opieki wytchnieniowej będą służyć również okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby niepełnoprawnej w sytuacji, gdy opiekunowie z różnych powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków.

Informacja o dofinansowaniu Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023 (docx, 58 KB)

Ogłoszenie o naborze do Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023 (docx 67 KB)

Załącznik nr 6 do Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023 – Karta FIM (docx 28 KB)

Załącznik nr 7 do Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023 – Karta zgłoszenia (docx 29 KB)

Załącznik nr 11 do Programu „Opieka wytchnieniowa” klauzula RODO (docx 22 KB)

Oświadczenie_o_sprawowaniu_całodobowej opieki (docx 28 KB)

Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnej z RODO
wersja pdf (120 KB) wersja doc (18 KB)

Informacje o Programie „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023 (docx 100 KB)

Zmiana Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023 (pdf, 110 KB)

Skip to content