Program „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2023

Miasto Biała Podlaska otrzymało dofinansowanie ze środków Funduszu Solidarnościowego na realizację resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023. Program realizuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej.

Na realizację Programu przyznano środki finansowe w wysokości 2 149 976,40 zł.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym, których adresatami są:

 1. dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
 2. osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie:
  a) o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
  b) o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo
  c) traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573, z późn. zm.).

Usługi asystencji osobistej wpisują się w jeden z głównych celów Funduszu Solidarnościowego, tj. wsparcie społeczne osób niepełnosprawnych.

Celem rozpowszechnienia usług asystencji osobistej jest zwiększenie szans osób niepełnoprawnych na prowadzenie bardziej niezależnego/samodzielnego i aktywnego życia. Tak więc, nadrzędnym celem usług asystencji osobistej powinno być dążenie do poprawy funkcjonowania osoby niepełnosprawnej w jej środowisku, zwiększenia możliwości zaspokajania jej potrzeb oraz włączenia jej w życie społeczne.

Dodatkowym założeniem jest, aby minimum 70% uczestników Programu stanowiły osoby wymagające wysokiego poziomu wsparcia(tj. osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz dzieci niepełnosprawne z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami pkt 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji), w tym osoby z niepełnosprawnościami sprzężonymi (przez niepełnosprawność sprzężoną rozumie się posiadanie orzeczenia ze wskazaniem co najmniej dwóch przyczyn niepełnosprawności) i trudnościami związanymi z mobilnością i komunikacją.

Usługi asystencji osobistej polegają w szczególności na pomocy asystenta w:

 1. wykonywaniu przez uczestnika czynności dnia codziennego;
 2. wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem w wybrane przez uczestnika miejsca;
 3. załatwianiu przez uczestnika spraw urzędowych;
 4. korzystaniu przez uczestnika z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galeria sztuki, wystawa);
 5. zaprowadzaniu i odebraniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej. (Usługa asystencji osobistej na terenie szkoły może być realizowana wyłącznie w przypadku, gdy szkoła nie zapewnia tej usługi).

Realizacja Programu umożliwi osobom z niepełnosprawnościami podejmowanie aktywności oraz uczestnictwo w życiu lokalnej społeczności. Przyczyni się do ograniczenia skutków niepełnosprawności i umożliwi osobom niepełnosprawnym realizowanie prawa do niezależnego życia.

Informacja o dofinansowaniu Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 (docx 60 KB)

Ogłoszenie o naborze do Programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2023 (docx 65KB)

Załącznik nr 7 do Programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2023 (docx 35 KB)

Załącznik nr 12 do Programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” (docx 24 KB)

Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnej z RODO
wersja pdf (120 KB) wersja doc (18 KB)

Informacje o Programie „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2023 (docx 88 KB)

Zmiana Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 (pdf, 107 KB)

Skip to content