Program „Posiłek w szkole i w domu”

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej realizuje wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023.
Program ten jest dofinansowany ze środków budżetu państwa na podstawie umowy pomiędzy Wojewodą Lubelskim a Gminą Miasta Biała Podlaska. Środki z budżetu państwa przeznaczone są na dofinansowanie działań Gminy polegających na zapewnieniu pomocy w formie posiłku, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych lub świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności osobom potrzebującym:
– dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,
– dzieciom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub szkoły ponadgimnazjalnej,
– osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, w szczególności osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym.

W 2022 r. dofinansowanie realizacji Programu ze środków budżetu państwa wynosi 196 500,00 zł, natomiast środki własne ujęte w budżecie Miasta Biała Podlaska to 82 000,00 zł.

Planowany całkowity koszt Programu ,,Posiłek w szkole i w domu” w 2022 r. wynosi 278 500,00 zł.

Program „Posiłek w szkole i w domu” przyjęty Uchwałą Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. zakłada dofinansowanie dla Gminy w przypadku udzielenia pomocy w formie posiłków oraz zasiłków celowych na zakup żywności lub posiłku jeżeli dochód na osobę nie przekracza:
– kwoty 150 % kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ustawy o pomocy społecznej, tj. dla osoby samotnie gospodarującej 1 164,00 zł,
– w przypadku rodzin, kwoty 900,00 zł na osobę.

Pomoc w formie posiłku

W przypadku dzieci i uczniów pomoc realizowana jest w ramach zbiorowego żywienia w szkole, przedszkolu lub żłobku na podstawie wydanej decyzji administracyjnej przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej po przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu środowiskowego.

W przypadku pozostałych osób objętych pomocą w formie posiłku – Ośrodek Pomocy Społecznej zawiera umowy z podmiotami wyłonionymi zgodnie z prawem zamówień publicznych. W Gminie Miejskiej Biała Podlaska zadanie to realizowane jest przez Centrum Integracji Społecznej na podstawie zawartej umowy.
Centrum Integracji Społecznej przygotowuje i wydaje jeden gorący posiłek dziennie (na podstawie wydanej decyzji administracyjnej) osobom potrzebującym a w wyjątkowych sytuacjach posiłek taki jest dowożony do miejsca zamieszkania.

Pomoc w formie świadczenia  pieniężnego – zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności.
W przypadku braku możliwości zapewnienia gorącego posiłku lub gdy zapewnienie pomocy w tej formie jest nieuzasadnione z uwagi na sytuację osobistą lub rodzinną można udzielić pomocy w formie świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności.

Skip to content