Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022

Informacja o dofinansowaniu Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022

Miasto Biała Podlaska otrzymało dofinansowanie ze środków Funduszu Solidarnościowego na realizację resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022. Program realizuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej.

Na realizację Programu przyznano środki finansowe w wysokości 2 291 175,00 zł.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym, której adresatami są:
1) dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
2) osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o niepełnosprawności:
a) o stopniu znacznym lub
b) o stopniu umiarkowanym albo
c) traktowane na równi do wymienionych w lit. a i b.

Program ma także zapewniać:
1) poprawę jakości życia osób niepełnoprawnych, w szczególności poprzez umożliwienie im jak najbardziej niezależnego życia;
2) wsparcie osobom niepełnosprawnym oraz pomoc adekwatną do potrzeb;
3) uczestnictwo osób niepełnosprawnych w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych lub sportowych itp.;
4) dofinansowanie jednostek samorządu terytorialnego w ramach realizowanych zadań mających na celu wsparcie społeczne osób niepełnosprawnych;
5) zwiększenie wsparcia asystenckiego dla niepełnosprawnych uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, także w innych wymiarach życia i funkcjonowania społecznego.

Dodatkowym założeniem jest, aby minimum 70% uczestników Programu stanowiły osoby wymagające wysokiego poziomu wsparcia(tj. osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz dzieci niepełnosprawne z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami pkt 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji), w tym osoby z niepełnosprawnościami sprzężonymi i trudnościami związanymi z mobilnością i komunikacją.

Usługi asystencji osobistej mogą w szczególności polegać na pomocy asystenta w:
1) wykonywaniu czynności dnia codziennego dla uczestnika Programu;
2) wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez uczestnika miejsca;
3) załatwianiu spraw urzędowych;
4) korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);
5) zaprowadzaniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej lub przyprowadzaniu ich z niej. (Usługa asystencji osobistej na terenie szkoły może być realizowana wyłącznie w przypadku, gdy szkoła nie zapewnia tej usługi).

Realizacja Programu umożliwi osobom z niepełnosprawnościami podejmowanie aktywności oraz uczestnictwo w życiu lokalnej społeczności. Przyczyni się do ograniczenia skutków niepełnosprawności i umożliwi osobom niepełnosprawnym realizowanie prawa do niezależnego życia.

Ogłoszenie o naborze kart zgłoszeń
do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022

Miasto Biała Podlaska przystąpiło do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022 ogłoszonego przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej.
Program będzie realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej. Wsparcie w ramach Programu finansowane jest ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Rozpoczęcie realizacji Programu planowane jest po zawarciu umowy z Wojewodą Lubelskim w sprawie wysokości i trybu przekazywania środków Funduszu Solidarnościowego.
Termin realizacji Programu upływa w dniu 31 grudnia 2022 roku.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym, której adresatami są:
1) dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
2) osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o niepełnosprawności:
a) o stopniu znacznym lub
b) o stopniu umiarkowanym albo
c) traktowane na równi do wymienionych w lit. a i b.

Usługi asystencji osobistej mogą świadczyć:
1) osoby posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta;
2) osoby posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnych w formie wolontariatu;
3) osoby wskazane przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego, które nie są członkami rodziny osoby niepełnosprawnej, pod warunkiem złożenia przez osobę niepełnosprawną pisemnego oświadczenia, że wskazany przez nią asystent jest przygotowany do realizacji wobec niej usług asystencji osobistej.

Na potrzeby realizacji Programu, za członków rodziny uznać należy rodziców i dzieci, rodzeństwo, wnuki, dziadków, teściów, macochę, ojczyma oraz inne osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym z uczestnikiem Programu.
Asystentem może być osoba wskazana przez uczestnika Programu. Jeżeli asystent nie zostanie wskazany przez uczestnika Programu, wskazuje go gmina/powiat, z uwzględnieniem kwalifikacji określonych w dziale IV ust. 3 pkt 1 i 2 Programu.
W przypadku gdy usługi asystencji osobistej będą świadczone na rzecz dzieci niepełnosprawnych do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie z ww. wskazaniami, wymagane jest także:
1) zaświadczenie o niekaralności;
2) pisemna informacja o niefigurowaniu w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym;
3) pisemna akceptacja osoby asystenta ze strony rodzica lub opiekuna prawnego dziecka z niepełnosprawnością.

Usługi asystencji osobistej mogą w szczególności polegać na pomocy asystenta w:
1) wykonywaniu czynności dnia codziennego dla uczestnika Programu;
2) wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez uczestnika miejsca;
3) załatwianiu spraw urzędowych;
4) korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);
5) zaprowadzaniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej lub przyprowadzaniu ich z niej.

Usługa asystencji osobistej na terenie szkoły może być realizowana wyłącznie w przypadku, gdy szkoła nie zapewnia tej usługi.
Zakres czynności w ramach usług asystencji osobistej zawiera załącznik nr 9 do Programu.

Limit godzin usług asystencji osobistej finansowanych ze środków Funduszu przypadających na 1 uczestnika wynosi nie więcej niż:
1) 840 godzin rocznie dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną;
2) 720 godzin rocznie dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności;
3) 360 godzin rocznie dla:
a) osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
b) dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Usługi asystencji osobistej przyznawane są na podstawie Karty zgłoszenia do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022, której wzór stanowi załącznik nr 8 do Programu.
Uczestnik Programu za usługi asystencji osobistej nie ponosi odpłatności.

Osoba niepełnosprawna potrzebująca pomocy asystenta osobistego (lub jej opiekun prawny) składa w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 24, 21-500 Biała Podlaska lub pocztą tradycyjną:
1) Kartę zgłoszenia do Programu Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2022 (wypełnioną i podpisaną),
2) kserokopię aktualnego orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenia traktowanego na równi do wymienionych lub w przypadku dzieci do 16. roku życia orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,
3) zakres czynności w ramach usług asystenta do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2022,
4) klauzulę informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych
w terminie do dnia 28 stycznia 2022 r.

Po upływie ww. terminu karty zgłoszenia będą przyjmowane/rozpatrywane wg kolejności, do wyczerpania limitu godzin/środków przewidzianych do realizacji w Programie.
Szczegółowe informacje dotyczące Programu można uzyskać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 24, pokój nr 4,nr telefonu: 83 344 46 14; 83 341 64 55.

Do pobrania:

Karta zgłoszenia do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022 – załącznik nr 8 do Programu

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych – załącznik nr 13 do Programu

Zakres czynności w ramach usług asystencji osobistej – załącznik nr 9 do Programu

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022

Zmiana Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022

Oświadczenie obywatela Ukrainy

Zmiana Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022

Skip to content