Projekt: „Centrum Wsparcia Rodziny i Usług Społecznych dla mieszkańców Miejskiego obszaru Funkcjonalnego Biała Podlaska”

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie projekt_2019_loga-1024x106.jpg

Projekt:
„Centrum Wsparcia Rodziny i Usług Społecznych dla mieszkańców Miejskiego obszaru Funkcjonalnego Biała Podlaska” nr RPLU.11.02.00-06-0120/18, współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej XI Włączenie Społeczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Działanie 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne.

Podmiot realizujący projekt:
Gmina Miejska Biała Podlaska w partnerstwie z Polską Fundacją Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland” z siedzibą w Lublinie.

Celem projektu jest kompleksowe wsparcie 300 osób (180 K) i 100 rodzin zamieszkałych na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Biała Podlaska (MOFBP), zagrożonych wykluczeniem społecznym, przywrócenie zdolności do prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie poprzez pełnienie odpowiednich ról społecznych.

Okres realizacji projektu: od 01.07.2019 do 30.04.2022

Oferta i dokumenty do pobrania
Regulamin rekrutacyjny do projektu
Formularz rekrutacyjny do projektu
Deklaracja uczestnictwa w projekcie
Oświadczenie – zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Grupa docelowa projektu to osoby zamieszkujące Miejski Obszar Funkcjonalny Biała Podlaska, w tym osoby wykluczone lub zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym, które się wpisują w Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014–2020.

W ramach projektu zaplanowano rozwój kompleksowych usług wspierających rodziny z terenu Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Biała Podlaska w formie:
– specjalistycznego poradnictwa rodzinnego dla rodzin przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze
– działań profilaktycznych wspierających rodzinę w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych
– upowszechnianie działań asystentów rodziny, działań rodzin wspierających
– działań wspierających rodzinny zastępcze, rozwoju i upowszechnianiu form rodzinnej pieczy zastępczej
– pracy socjalnej

Skip to content