Deklaracja dostępności

Raport o stanie dostępności

Nazwa podmiotu publicznego

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.mops-bialapodlaska.pl

Data publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2009-06-26
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-08-18
Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-21

Dane kontaktowe

Osoba do kontaktu: Mariusz Podgórski
e-mail: mariusz.podgorski@mops-bialapodlaska.pl
Telefon: 83 344 70 37

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności wymienionych poniżej.

Data sporządzenia Deklaracji Dostępności oraz metoda przygotowania

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-21
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audio deskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Dokumenty

Na stronach Ośrodka znajduje się wiele plików do pobrania. Większość z nich pochodzi z zasobów wewnętrznych. Może się zdarzyć, że nie wszystkie pliki będą w pełni dostępne, np. może w nich brakować nagłówków lub opisów alternatywnych do tabel i grafik.

Dodatkowe informacje

 • serwis posiada wygodną nawigację ułatwiającą przeglądanie treści poprzez osoby niedowidzące i niesłyszące,
 • możliwa zmiana wielkości czcionki,
 • zastosowano prawidłowy kontrast,
 • konsekwentna nawigacja – spójna i logiczna,
 • tytuły stron prawidłowo wdrożone w całym serwisie, każda strona posiada swój własny tytuł stworzony w oparciu o jeden ustalony wzorzec,
 • nagłówki prawidłowo wdrożone w stronie głównej oraz podstronach,
 • linki prawidłowo wdrożone w całym serwisie,
 • fokus oraz tabindex – prawidłowo wdrożone, każdy element nawigacji ma wyraźne obramowanie na aktywnych elementach strony a nawigacja za pomocą klawisza Tab jest logiczna,
 • pułapki klawiaturowe – wykluczone,
 • wszelkie informacje zawarte w serwisie są redagowane w sposób zrozumiały i czytelny,
 • elementy graficzne i zdjęcia mają wypełniony tzw. atrybut alt, w którym zawarte są opisy, odczytywane przez czytniki ekranów czyli aplikacje używane przez osoby niewidome i niedowidzące.

Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądnie treści przez osoby niedowidzące nie korzystające z technologii asystujących
Z lewej strony głównego menu znajdują się pomocne opcje:

 • „Wersja kontrastowa”
 • „Wersja tekstowa”
 • „Powiększanie i pomniejszanie czcionki”

Kontrast
Kontrast kolorystyczny elementów przekazujących treści ma stosunek jasności tekstu do tła co najmniej 4,5 do 1.

Zmiana rozmiaru strony
Przeglądarki internetowe za pomocą skrótów klawiaturowych lub odpowiednich ustawień umożliwiają powiększenie serwisu. Jest to szczególnie pomocne dla osób z wadą wzroku. Aby powiększyć tekst należy wybrać odpowiednią kombinację klawiszy:
Firefox, Chrome, Internet Explorer
Powiększenie widoku [CTRL] oraz [+]
Pomniejszenie widoku [CTRL] oraz [-]
Opera
Powiększenie widoku [SHIFT] oraz [+]
Pomniejszenie widoku [SHIFT] oraz [-]

Opisy alternatywne grafik i zdjęć
Na stronie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej pamiętamy, aby do grafik i zdjęć, prezentujących istotne informacje, dodać opisy alternatywne.

Dostępność architektoniczna

Budynek biurowy Ośrodka:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej, ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 24, 21-500 Biała Podlaska

Do budynku prowadzi jedno wejście od ul. marsz. Józefa Piłsudskiego.

Przy schodach prowadzących na parter znajduje się platforma dźwigowa przeznaczona dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Sala obsługi znajduje się po prawej stronie od wejścia głównego, Kancelaria MOPS znajduje się po lewej stronie od wejścia głównego.

Sala obsługi, Kancelaria MOPS i pomieszczenie działu obsługi osób z niepełnosprawnościami wyposażone jest w pętle indukcyjne.

Dla osób na wózkach dostępny jest tylko korytarz i pomieszczenia na parterze. W budynku nie ma windy.

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się w holu głównym na parterze.

Przed budynkiem wyznaczono miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Po uprzednim umówieniu jest możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego.

Pomieszczenia Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności – ul. Stacyjna 6

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności mieści się na parterze budynku.

Do budynku prowadzi jedno wejście od ul. Stacyjnej.

Przy schodach prowadzących na parter znajduje się podjazd przeznaczony dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Sala obsługi znajduje się po lewej stronie od wejścia głównego.

Dla osób na wózkach dostępny jest tylko korytarz i pomieszczenia na parterze. W budynku nie ma windy.

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się w holu głównym na parterze.

Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome
i słabowidzące.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Po uprzednim umówieniu jest możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego.

Noclegownia/ Ogrzewalnia dla bezdomnych – ul. Kąpielowa 11

Noclegownia dla bezdomnych mieści się na parterze budynku.

Ogrzewalnia dla bezdomnych mieści się na niskim parterze budynku.

Do budynku prowadzi jedno wejście od ul. Kąpielowej.

Przy schodach prowadzących na niski parter znajduje się podjazd przeznaczony dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Przy schodach prowadzących na parter nie ma podjazdu.

Stanowisko obsługi znajduje się po prawej stronie od wejścia do noclegowni (parter).

Dla osób na wózkach dostępne jest tylko pomieszczenie na niskim parterze. W budynku nie ma windy.

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na niskim parterze.

Z lewej strony frontu budynku znajduje się parking osiedlowy z wyznaczonymi miejscami parkingowymi dla osób z niepełnosprawnościami.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Kontakt z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej możliwy jest w szczególności poprzez:

 • formularz kontaktowy na stronie internetowej w zakładce Kontakt
 • korzystanie z poczty elektronicznej – e-mail: sekretariat@mops-bialapodlaska.pl,
 • korzystanie z platformy e-PUAP, opatrzone podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym,
 • telefonicznie na numer telefonu 83 343 85 37,
 • przesyłanie faksów na numer 83 343 85 37,
 • korespondencję pisemną na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej, ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 24, 21-500 Biała Podlaska.
Skip to content