Projekt pn. „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”

Miasto Biała Podlaska (Miasto na prawach powiatu) – jako beneficjent projektu, przy współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej jako organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej realizuje projekt „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój lata 2014-2020, w ramach Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, PI 9iv: Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym.

Okres realizacji zadania: od 20 sierpnia 2020 r. do 30 listopada 2020 r.

Okres trwałości projektu: 5 lat.

Całkowita wartość projektu: 152 440,00 zł.

  • 128 476,43 zł dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
  • 23 963,57 zł współfinansowanie krajowe

Głównym celem projektu jest: zapobieganie i ograniczenie negatywnych skutków wystąpienia COVID-19 w obszarze pieczy zastępczej.

Celem szczegółowym Projektu jest: wsparcie dzieci, rodziców zastępczych i pracowników rodzinnych oraz instytucjonalnych podmiotów pieczy zastępczej w sytuacji zagrożenia epidemią choroby COVID 19 poprzez:

  • zakup wyposażenia  na cele realizowania zadań w trybie zdalnego nauczania (w tym zakup laptopów, komputerów stacjonarnych, oprogramowania oraz sprzętu audiowizualnego oraz oprogramowania dla dzieci z niepełnosprawnością);
  • zakup środków ochrony indywidualnej i wyposażenia do bezpośredniej walki z epidemią (w tym zakup środków ochrony indywidualnej maseczek, rękawiczek, zakup środków dezynfekcyjnych);
  • zakup wyposażenia do organizacji miejsc kwarantanny/izolacji dla dzieci z pieczy zastępczej.
Skip to content