Warto zajrzeć

Zwiększ tekst Normalny tekst Zmniejsz tekst

Zasady udzielania pomocy społecznej
Procedura związana z przyznaniem/odmową przyznania pomocy:

1. Świadczenia pomocy społecznej udzielane są:
 • na wniosek osoby zainteresowanej, jej przedstawiciela ustawowego, innej osoby, za zgodą
  osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego,
 • z urzędu (tzn. bez wniosku), ale za zgodą osoby zainteresowanej.

2. Wniosek składa się w sali obsługi MOPS pokój nr  1 (parter).
   
    Pracownicy socjalni pracują w godzinach 7.30-15.30, jednak z uwagi na wizyty w środowiskach
    i pracę socjalną, klienci są przyjmowani w godzinach 7.30-9.00 i 14.00-15.30.
    Wniosek można również złożyć w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
    w Białej Podlaskiej, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 24 (pokój 5).

3. Wpływ wniosku o pomoc rozpoczyna postępowanie administracyjne – w ciągu miesiąca zostanie 
    wydana decyzja administracyjna przyznająca lub odmawiająca przyznania pomocy o jaką ubiega 
    się Wnioskodawca. W uzasadnionych przypadkach może się zdarzyć, że termin załatwienia
    sprawy zostanie przedłużony do 2 miesięcy – Wnioskodawca jest o tym informowany na piśmie.

4. W ciągu 14 dni od złożenia wniosku pracownik socjalny przeprowadza wywiad środowiskowy     
    w miejscu zamieszkania Wnioskodawcy, który ma na celu ustalenie sytuacji osobistej, rodzinnej, 
    dochodowej i majątkowej osób i rodzin. Podczas wywiadu precyzowane są potrzeby wnioskodawcy
    oraz określane są właściwe formy pomocy.

5. W przypadku ubiegania się o przyznanie świadczenia z pomocy społecznej po raz kolejny, a także
    gdy nastąpiła zmiana danych zawartych w wywiadzie, sporządza się aktualizację wywiadu.
    W przypadku osób korzystających ze stałych form pomocy aktualizację wywiadu sporządza się
    nie rzadziej niż co 6 miesięcy, mimo braku zmiany danych.

6. Niewyrażenie zgody na przeprowadzenie rodzinnego wywiadu środowiskowego przez osoby lub rodziny ubiegające się o świadczenie z pomocy społecznej lub na jego aktualizację przez osoby lub rodziny korzystające ze świadczeń stanowi podstawę do odmowy przyznania świadczenia, uchylenia decyzji o przyznaniu świadczenia lub wstrzymania świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.   

7. Pracownik socjalny przeprowadzający rodzinny wywiad środowiskowy może domagać się od
    osoby lub rodziny ubiegającej się o pomoc złożenia oświadczenia o dochodach i stanie
    majątkowym.
    Odmowa złożenia oświadczenia jest podstawą wydania decyzji o odmowie przyznania
    świadczenia.

8. Osoby i rodziny korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej są obowiązane niezwłocznie
    poinformować Ośrodek, o każdej zmianie w ich sytuacji osobistej, dochodowej i majątkowej,
    która wiąże się z podstawą do przyznania świadczeń.

9. Świadczenia pieniężne mogą być wypłacane w kasie Ośrodka, przekazywane na konto,
    a w uzasadnionych przypadkach (w szczególności osobom ze znacznym stopniem
    niepełnosprawności) przesyłane pocztą na adres domowy.

10. Od każdej decyzji wydanej przez Ośrodek służy prawo odwołania.


Powody uzasadniające przyznawanie świadczeń

Pomocy społecznej udziela się z powodu (art. 7 ustawy o pomocy społecznej):
 • ubóstwa
 • sieroctwa
 • bezdomności
 • bezrobocia
 • niepełnosprawności
 • długotrwałej lub ciężkiej choroby
 • przemocy w rodzinie
 • potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi
 • potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności
 • bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa
  domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych
 • trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą
 • trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego

 • alkoholizmu lub narkomanii
 • zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej
 • klęski żywiołowej lub ekologicznej.


Kryteria dochodowe mające wpływ na prawo do świadczeń

Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej przysługuje:
 • osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty 701 zł (jest to
  tzw. kryterium dochodowe osoby samotnie gospodarującej)
 • osobie w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza kwoty 528 zł (jest to
  tzw. kryterium dochodowe na osobę w rodzinie)
 • rodzinie, której dochód nie przekracza sumy kwot kryterium dochodowego na osobę
  w rodzinie (tzw. kryterium dochodowe rodziny) - przy jednoczesnym wystąpieniu co
  najmniej jednego z powodów uzasadniających przyznanie świadczeń - podanych wyżej.
Kryterium dochodowe rodziny ustala się mnożąc kwotę 528 zł przez liczbę osób w rodzinie
(np. kryterium na rodzinę 3-osobową wynosi 1584 zł).

Pozostałe zasady:
1. W systemie pomocy społecznej przez rodzinę rozumie się osoby spokrewnione
    i niespokrewnione, pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące.
2. Dochód ustala się w oparciu o kwoty netto, a w jego skład wliczane są m.in.: wynagrodzenie za
    pracę, świadczenia ZUS, dodatek mieszkaniowy, świadczenia rodzinne, dochód z gospodarstwa
    rolnego (liczba hektarów przeliczeniowych), otrzymywane alimenty.
3. Osobie odbywającej karę pozbawienia wolności nie przysługuje prawo do świadczeń z pomocy
    społecznej, z wyjątkiem osób odbywających karę pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego.
4. Osobie tymczasowo aresztowanej zawiesza się prawo do świadczeń z pomocy społecznej, a za
    okres tymczasowego aresztowania nie udziela się świadczeń.
5. Zgłoszenie się z wnioskiem do pomocy społecznej nie oznacza automatycznie, że zostanie ona
    przyznana – zgłaszane potrzeby muszą odpowiadać celom i mieścić się w możliwościach pomocy
    społecznej.
6. Warunkiem otrzymania pomocy jest wykorzystanie przez osoby/rodziny ubiegające się o pomoc
    własnych uprawnień, zasobów i możliwości mających na celu przezwyciężenie trudnych sytuacji
    życiowych.
7. Osoby i rodziny korzystające z pomocy społecznej są obowiązane do współdziałania
    z pracownikiem socjalnym w rozwiązywaniu ich trudnej sytuacji życiowej.
utworzono:2008-08-11 08:20:14przez:mops10
ostatnia edycja:2019-01-08 07:20:58przez:Mariusz Podgórski

powrót  drukuj stronę
Biuletyn Informacji Publicznej Miejskiego Oœrodka Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej
Informacje dla osób z niepełnosprawnoœciš
Dobry Start 300 zł wsparcia wypłacanego raz w roku wszystkim uczniom
Zostaw 1 procent podatku w Białej Podlaskiej

Rodziny zastępcze poszukiwane

Plakat przemoc

Godziny pracy MOPS

Harmonogram wypłat œwiadczeń w kasie PKO BP

Program Rodzina 500 plus

Aktywny Samorząd

duża rodzina

Strefa seniora

Niebieska linia

Pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem

Konsultacje

Aktywny Samorząd

Centrum Wolontariatu

Film chleb który zmienia życie

Odwiedzin: 416826
Kapitał ludzki
Strona współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Europejski Fundusz Społeczny
projekt i wykonanie Orange Computers